คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(20)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(8)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(4)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ศูนย์วัฒนธรรม เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมต่าง ๆ
 
ประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ
 
ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ประเพณีปอยหลวง

ประเพณีปอยหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)

เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
งานปอย

งานปอย
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
ประเพณีการเลี้ยงขันโตก

ประเพณีการเลี้ยงขันโตก
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัฒนธรรมไตลื้อ

วัฒนธรรมไตลื้อ
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
บ้านศิลาดล

บ้านศิลาดล
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ประเพณีกินวอ

ประเพณีกินวอ
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ประเพณีลอยพระอุปคุต

ประเพณีลอยพระอุปคุต
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
ประเพณีโล้ชิงช้า

ประเพณีโล้ชิงช้า
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
พิธีผูกข้อมือ

พิธีผูกข้อมือ
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ประเพณีปอยเทียน

ประเพณีปอยเทียน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่

ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ

เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)