คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(4)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(1)

หมู่บ้าน ชุมชน

หมู่บ้าน ชุมชน

หมู่บ้าน เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากตำบลอีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,956 หมู่บ้าน
 
และจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน
 
การปกครองหมู่บ้าน ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกำหนดให้หมู่บ้าน มี ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้
 
ในอดีตไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
 
กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรตำแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปีแทน ในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บ้าน แต่จะเรียกว่า "ชุมชน" แทน
บ้านไร่ไผ่งาม

บ้านไร่ไผ่งาม
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
บ้านถวาย

บ้านถวาย
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ชุมชนวัดเกต

ชุมชนวัดเกต
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านป๊อก

บ้านป๊อก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
บ้านเปียงหลวง

บ้านเปียงหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้าง
(จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง)
บ้านต้นเปา

บ้านต้นเปา
(จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง)
บ้านแม่แมะ

บ้านแม่แมะ
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
บ้านหัวทุ่ง

บ้านหัวทุ่ง
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
บ้านไทลื้อ

บ้านไทลื้อ
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ

หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมู่บ้านช้างแม่ปิง

หมู่บ้านช้างแม่ปิง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
บ้านบวกเต๋ย

บ้านบวกเต๋ย
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
บ้านปงไคร้

บ้านปงไคร้
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
บ้านสวนไร่สุชานันท์

บ้านสวนไร่สุชานันท์
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)