https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนคร

No.1/72วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม

No.2/72วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
อ.พระนคร ต.บวรนิเวศ

No.3/72วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.4/72วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.5/72วัดราชนัดดาราม
วัดราชนัดดาราม
วัดราชนัดดาราม วัดราชนัดดาราม
อ.พระนคร ต.บวรนิเวศ

No.6/72วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ

No.7/72วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์

No.8/72วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.9/72วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ

No.10/72วัดอินทรวิหาร
วัดอินทรวิหาร
วัดอินทรวิหาร วัดอินทรวิหาร
อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม

No.11/72วัดเทพธิดาราม
วัดเทพธิดาราม
วัดเทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม
อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์

No.12/72วัดปรินายกวรวิหาร
วัดปรินายกวรวิหาร
วัดปรินายกวรวิหาร วัดปรินายกวรวิหาร
อ.พระนคร ต.บ้านพรานถม

No.13/72วัดมหรรณพารามวรวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร
อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า

No.14/72วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม

No.15/72วัดตรีทศเทพวรวิหาร
วัดตรีทศเทพวรวิหาร
วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดตรีทศเทพวรวิหาร
อ.พระนคร ต.บ้านพรานถม

No.16/72วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.17/72วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร
วัดสามพระยาวรวิหาร วัดสามพระยาวรวิหาร
อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา

https://www.lovethailand.org/อำเภอดุสิต

No.18/72วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
อ.ดุสิต ต.วชิรพยาบาล

No.19/72วัดเบญจมบพิตร
วัดเบญจมบพิตร
วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร
อ.ดุสิต ต.ดุสิต

No.20/72วัดราชผาติการามวรวิหาร
วัดราชผาติการามวรวิหาร
วัดราชผาติการามวรวิหาร วัดราชผาติการามวรวิหาร
อ.ดุสิต ต.วชิรพยาบาล