คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(15)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดถ้ำพระพุทธ

วัดถ้ำพระพุทธ
(จ.ตรัง อ.รัษฎา)
โรงพระ

โรงพระ
(จ.ตรัง อ.กันตัง)
มัสยิดบ้านวังเป้า

มัสยิดบ้านวังเป้า
(จ.ตรัง อ.กันตัง)
พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
ศาลหลักเมืองโบราณ

ศาลหลักเมืองโบราณ
(จ.ตรัง อ.กันตัง)
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
(จ.ตรัง อ.กันตัง)
ศาลหลักเมืองตรัง

ศาลหลักเมืองตรัง
(จ.ตรัง อ.กันตัง)
วัดควนสงฆ์

วัดควนสงฆ์
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว

พระจุฬามณีฉัพพรรณรังสีเจดีย์แก้ว
(จ.ตรัง อ.นาโยง)
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย

ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
วัดท่าพญา

วัดท่าพญา
(จ.ตรัง อ.ปะเหลียน)
วัดหูแกง

วัดหูแกง
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
ทวดลานหิน

ทวดลานหิน
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
วัดนาท่ามใต้

วัดนาท่ามใต้
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน

สำนักสงฆ์ควนปลวกล้อน
(จ.ตรัง อ.วังวิเศษ)
วัดถ้ำโสราษฎรประดิษฐ์

วัดถ้ำโสราษฎรประดิษฐ์
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์

วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
(จ.ตรัง อ.ห้วยยอด)
วัดมงคลสถาน (วัดละมอ)

วัดมงคลสถาน (วัดละมอ)
(จ.ตรัง อ.นาโยง)
วัดสาริการาม

วัดสาริการาม
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
วัดทุ่งหวัง

วัดทุ่งหวัง
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)
วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)
(จ.ตรัง อ.เมืองตรัง)