คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(132)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดพระนอน

วัดพระนอน
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดจองกลาง

วัดจองกลาง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดจองคำ

วัดจองคำ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดต่อแพ

วัดต่อแพ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
วัดกิตติวงศ์

วัดกิตติวงศ์
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดพระธาตุจอมมอญ

วัดพระธาตุจอมมอญ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดม่วยต่อ

วัดม่วยต่อ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม)
วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
วัดอุ่นเมือง

วัดอุ่นเมือง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดแสนทอง

วัดแสนทอง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดจองสูง (วัดอุทยารมณ์)

วัดจองสูง (วัดอุทยารมณ์)
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง)
วัดหลวง

วัดหลวง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดกลาง

วัดกลาง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง
(จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย)