คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(18)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง

ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)

วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี)
(จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง)
ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดภูด่านแต้ (วัดพุทธโธธัมมะธะโร)

วัดภูด่านแต้ (วัดพุทธโธธัมมะธะโร)
(จ.มุกดาหาร อ.นิคมคำสร้อย)
เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดมโนภิรมย์

วัดมโนภิรมย์
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)

วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีมงคลใต้

วัดศรีมงคลใต้
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสองคอน

วัดสองคอน
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)

วัดถ้ำภูผาขาว (วัดถ้ำโส้ม)
(จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง)
วัดลัฏฐิกวัน

วัดลัฏฐิกวัน
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก
(จ.มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่)
วัดภูคำยาง

วัดภูคำยาง
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดเวินไชยมงคล

วัดเวินไชยมงคล
(จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดป่าสุภัททาราม

วัดป่าสุภัททาราม
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ

วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดศรีษะตะพาน

วัดศรีษะตะพาน
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)
วัดยอดแก้วศรีวิชัย

วัดยอดแก้วศรีวิชัย
(จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีสุมังค์

วัดศรีสุมังค์
(จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี)