คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(28)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น
(จ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง)
วัดพระพุทธบาทภูพานคำ

วัดพระพุทธบาทภูพานคำ
(จ.ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์)
วัดสนวนวารีพัฒนาราม

วัดสนวนวารีพัฒนาราม
(จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่)
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดสระบัวแก้ว

วัดสระบัวแก้ว
(จ.ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง)
พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์
(จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ)
วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง

ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง
(จ.ขอนแก่น อ.ภูเวียง)
วัดอุดมคงคาคีรีเขต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต
(จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี)
พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน
(จ.ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย)
วัดไชยศรี

วัดไชยศรี
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว

สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว
(จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี)
วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)

วัดป่าแสงอรุณ (สิมอีสาน)
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน)

วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน)
(จ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่)
วัดป่าภูเม็งทอง

วัดป่าภูเม็งทอง
(จ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ)
วัดท่าสองคร

วัดท่าสองคร
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)
วัดบริบูรณ์

วัดบริบูรณ์
(จ.ขอนแก่น อ.พระยืน)
วัดสระโนน

วัดสระโนน
(จ.ขอนแก่น อ.พระยืน)
วัดผาพระนอน

วัดผาพระนอน
(จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ)
วัดป่าชัยมงคล

วัดป่าชัยมงคล
(จ.ขอนแก่น อ.กระนวน)
วัดศรีจันทร์

วัดศรีจันทร์
(จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น)