คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(12)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดท่าไม้

วัดท่าไม้
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดใหญ่จอมปราสาท

วัดใหญ่จอมปราสาท
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดนางสาว

วัดนางสาว
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าพ่อกวนอู
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดบางปลา

วัดบางปลา
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)

ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดเจษฎาราม

วัดเจษฎาราม
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
โรงเจเชงเฮียงตั๊ว

โรงเจเชงเฮียงตั๊ว
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดโกรกกราก

วัดโกรกกราก
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
ศาลหลวงตาทอง

ศาลหลวงตาทอง
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดโคกขาม

วัดโคกขาม
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
ศาลเจ้าตาแป๊ะกง

ศาลเจ้าตาแป๊ะกง
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดคลองมะเดื่อ

วัดคลองมะเดื่อ
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)