คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(30)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์
(จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์)
วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดทรงธรรมวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ศาลพระเสื้อเมือง

ศาลพระเสื้อเมือง
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลาง
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)

ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง)
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดป่าเกด

วัดป่าเกด
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร

ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงคราม
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
ศาลเจ้าพ่อหนู

ศาลเจ้าพ่อหนู
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
วัดมงคลโคธาวาส

วัดมงคลโคธาวาส
(จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ)
ศาลปู่เจ้าสมิงพราย

ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดอโศการาม

วัดอโศการาม
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
ศาลเจ้าพ่อทัพ

ศาลเจ้าพ่อทัพ
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว

ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว
(จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์)
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)