คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(24)

โบสถ์ โบสถ์(1)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(10)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระแก้วมรกตองค์จำลอง (วัดคีรีวัน)

พระแก้วมรกตองค์จำลอง (วัดคีรีวัน)
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดป่าศรีถาวรนิมิต

วัดป่าศรีถาวรนิมิต
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม

มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
โบสถ์พระมหาไถ่เสาวภา

โบสถ์พระมหาไถ่เสาวภา
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก

มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดท่าช้าง

วัดท่าช้าง
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดห้วยโรง

วัดห้วยโรง
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์
(จ.นครนายก อ.องครักษ์)
วัดโพธิ์ปากพลี

วัดโพธิ์ปากพลี
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)

หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดดอนบ้านกลาง

วัดดอนบ้านกลาง
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดลำบัวลอย

วัดลำบัวลอย
(จ.นครนายก อ.ปากพลี)
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดสะพาน (หลวงพ่อเกิด)

วัดสะพาน (หลวงพ่อเกิด)
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)
พระพุทธฉาย

พระพุทธฉาย
(จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก)
วัดทองหลาง

วัดทองหลาง
(จ.นครนายก อ.บ้านนา)