มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประชากร จำนวน: 6093 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 มี 2 คณะ ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ
 
จากสภาพผืนป่าเชิงเขาบริเวณบ้าน ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกปรับสภาพด้วยกำลังแรงกาย แรงใจ จากชาวบ้านนาหลวงเสน ปากแพรก หนองเสม็ดและชะมาย จนกลายเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม ตามแนวคิดของหลวงประจัณจุฑารักษ์ นายอำเภอทุ่งสงและครูชุ่ม ชนะณรงค์ ศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงสมัยนั้น ที่ต้องการจะพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรอำเภอทุ่งสง ให้มีความเจริญและทันสมัยตามหลักวิชาการ โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินการ 400 บาท จนผืนป่าจำนวนประมาณ 552 ไร่แห่งนี้ได้กลายเป็น “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2478
 
โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง” จัดการเรียนการสอนแบบ ให้เปล่า นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ในท้องที่อำเภอทุ่งสง เข้าเป็นนักเรียนกินนอนของโรงเรียนเท่านั้น โดยใช้เวลาในการเรียน 2 ปี จึงจบหลักสูตร โรงเรียนเปิดดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องงดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2481ทั้งนี้เพื่อเตรียมโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2482 มีครูชม มานพพงษ์ เป็นครูใหญ่ต่อจากครูพร้อม วิเชียร และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
 
โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ประจำอำเภอทุ่งสง” จัดการเรียนการสอนแบบ ให้เปล่า นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายที่สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ในท้องที่อำเภอทุ่งสง เข้าเป็นนักเรียนกินนอนของโรงเรียนเท่านั้น โดยใช้เวลาในการเรียน 2 ปี จึงจบหลักสูตร โรงเรียนเปิดดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องงดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2481ทั้งนี้เพื่อเตรียมโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2482 มีครูชม มานพพงษ์ เป็นครูใหญ่ต่อจากครูพร้อม วิเชียร และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช”
 
โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช หลังโอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่ภาระหน้าที่ให้ความรู้ยังเน้นในเรื่องเกษตรกรรม มีครูสีนวล บางเลี้ยง เป็นครูใหญ่คนที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ. 2484 และครูวิธาน สันติ ครูใหญ่คนที่ 4 ปี พ.ศ. 2489 และเปิดสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี ขึ้นอีกหนึ่งแผนก จนปี พ.ศ. 2499 ได้ยกเลิกหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาตอนต้นและเปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษา ชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 
และได้ขยายการรับนักเรียนให้กว้างขึ้นตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีลงไปจนถึง จังหวัดนราธิวาส รวม 22 จังหวัด ได้รับเงินอุดหนุนปีละ 1,500 บาทต่อคน จนปี พ.ศ. 2505 ทุนอุดหนุนได้ยกเลิกไป แต่ภารกิจการเรียนการสอนยังคงดำเนินต่อไป จนปี พ.ศ. 2507 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกเกษตรกรรม หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรม) เข้าเรียนต่ออีก 2 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชขึ้นเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2508
 
วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2510 กรมอาชีวศึกษาได้จัดให้วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชได้เข้าเป็นวิทยาลัย ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2510 – 2514) โดยได้รับงบประมาณจำนวน 13,971,012 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสามชั้น (อาคาร 3 ในปัจจุบัน) อาคารหอพักนักศึกษา 3 หอพัก อาคารปฏิบัติการทางด้านเกษตร-กลวิธาน 2 หลัง
 
และบ้านพักข้าราชการทั้งแบบครอบครัวและแบบโสด ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลายเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนปี 2520 วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนโอนไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวง ศึกษาธิการทั้งนี้เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำ กว่าปริญญาตรีในสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช
                               
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม 2 ปี และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปมก.) 2 ปี และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีโอกาสศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น ปี พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้ขยายพื้นที่รองรับการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปยังคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช ณ ป่าสงวนบ้านขอน ไทรหัก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผลให้วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภาย หลังได้รับพระราชทาน ชื่อใหม่ อีก 2 ปีต่อมาก็ได้ขยายการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์และประมง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่แผนการเรียนวิทยา ศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2540 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตอีก 1 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
 
เพื่อขยายการศึกษาให้มีความหลากหลายขึ้น กระทั่งปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แยกตัวออกเป็น 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวม 5 หน่วยงานในภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตขนอม คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภาย หลังได้รับพระราชทาน ชื่อใหม่ อีก 2 ปีต่อมาก็ได้ขยายการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์และประมง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่แผนการเรียนวิทยา ศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2540 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตอีก 1 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป เพื่อขยายการศึกษาให้มีความหลากหลายขึ้น กระทั่งปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แยกตัวออกเป็น 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวม 5 หน่วยงานในภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตขนอม คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.saiyai.rmutsv.ac.th
โทร โทร: 075773131-2
แฟกซ์ แฟกซ์: 075773133
แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งสง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งใหญ่(1)