หน้าหลัก > ภาคตะวันออก > จ.ชลบุรี > อ.เมืองชลบุรี > ต.คลองตำหรุ > มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


ชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Rating: 2.6/5 (47 votes)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของผู้ก่อตั้งคือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติด้วยการสร้าง
สถาบัน การศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญ ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
 
มหาวิทยาลัยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
เป็นผู้ที่คิดเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่มีความเด่นและสง่างามใน การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถพัฒนาสังคมต่อไป
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในห้าแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดย 
ดร.สุข พุคยาภรณ์
 
มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "วิทยาลัย ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1, 2 และ 3
 
ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ในขณะนั้นเป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
 
ในปี พ.ศ.2530 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัย ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์-วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการเปิดวิทยาเขตชลบุรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2530
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคาร "ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์" (อาคารอเนกประสงค์ 14 ชั้นซึ่งสมบูรณ์พร้อม ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย)
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เน้นการให้ความรู้ผ่าน การสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ และการทำกิจกรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติและฝึกฝน จัดให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า  "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"
 
การเดินทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เว็ปไซต์ : www.east.spu.ac.th

โทร : 038743690-9, 038276591

แฟกซ์ : 038743700

มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่ม: มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ปีที่แล้ว

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชลบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางละมุง(2)