หน้าหลัก > ภาคตะวันออก > จ.ชลบุรี > อ.เมืองชลบุรี > ต.แสนสุข > มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี


ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี

Rating: 2.7/5 (44 votes)

มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
 
ก้าวแรก: วิทยาลัยการศึกษาบางแสน (พ.ศ.2498-2517) ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร
 
และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน  และวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาลัยโดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกจำนวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน
 
ก้าวต่อมา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาวิชาการก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 จึงได้มีประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 107 ตอนที่ 131
 
ก้าวต่อมา: มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551

เว็ปไซต์ : www.buu.ac.th

โทร : 038102222

แฟกซ์ : 038390353, 038390351

มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่ม: มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ปีที่แล้ว

แผนที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชลบุรี(1)