มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ประชากร จำนวน: 2113 คน  Share Facebook  
Rating: 4.5/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ เลขที่ 639 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในชื่อของ วิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 8 ไร่ ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง ระยะแรกของการก่อตั้งวิทยาลัยพิษณุโลก เร่งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่
 
ด้านบุคลากรทั้งสายการจัดการเรียนการสอนและสายสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้มีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษาโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรที่จะจัดการเรียนการสอน และศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้าสู่อินโดจีน รวมทั้งศึกษาและพิจารณาถึงแผนแม่บทของชาติด้วย
 
ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนคณะบริหาร ธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาเข้าศึกษารวม 234 คน จากผลความตระหนักในการบริหารจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2547 ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ในจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มจากเดิมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม รวมสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2548 ทั้งหมด 5 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 648 คน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 1 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 145 คน
 
ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งหมด 879 คน และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีบัณฑิตรุ่น 2 ที่จบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 คน
 
ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด ดังนั้นจึงมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษารวมทั้งสิ้น 774 คน และได้เข้ารับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร4 ปี) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีบัณฑิตรุ่น 3 และในปีการศึกษา 2550 นี่มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้ง 3 สาขาวิชา มีจำนวนทั้งหมด 257 คน
 
ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้หาสถานที่เพิ่ม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยโดยหาสถานที่เพิ่มอีก 92 ไร่ อยู่บริเวณ สี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก และได้สร้างอาคาร เพิ่มอีกหลายอาคาร เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ และดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ
 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของ จังหวัดพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งการสร้างชื่อสียงของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชุมชน สังคมยอมรับ และมีจุดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษานั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักที่สุด คือ การพัฒนาวิชาการและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีจุดเด่นที่จะทำให้นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ก็คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.plu.ac.th
โทร โทร: 055303411
แฟกซ์ แฟกซ์: 055303274-101
แผนที่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก แผนที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพิษณุโลก(1)