กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

ประชากร จำนวน: 9094 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

เปิดให้เข้าชม : วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา : 09.00 – 17.00 น. 
 
ข้อมูลติดต่อ มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่
 
วัตถุประสงค์
1. เฉลิมพระเกียรติต่อราชวงศ์จักรี
2. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
3. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม
4. เพื่อร่วมมือองค์การการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด
 
พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่ อันสวยงามของบ้านใหม่หนองบัวแดง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
 
ประตูทางเข้าของมูลนิธิฯ มี 2 เส้นทาง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นซุ้มประตูทางล้านนา ส่วนประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก เป็นซุ้มประตูลักษณะกำแพงดินเมืองโบราณชื่อ “ซุ้มประตูวิเศษไชยศรี”
 
เมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ภายในบริเวณโดยรอบจะพบกับความอลังการของตัวอาคารต่างๆ ตามเนินเขาน้อยใหญ่ในหลายรูปทรงและวัฒนธรรม กลมกลืนกับสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างยิ่ง
 
“อาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรราครบ 72 พรรา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 โดยได้รับ พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารทั้งสองด้าน โดยอาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน สงเคาระห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมอาชีพของผู้ยากไร้
 
บริเวณหน้าอาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่สักการะขอพรจากอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตบแต่งด้วยลวดลายไทยอันสวยงาม โดยมีศาลาแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลในพระราชวงศ์จัดตั้งเคียงคู่
 
เดินไปตามทางภายในโครงการก่อนถึงสระน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 3 บ่อ สามารถแวะสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน “เทวาย” ก่อนขึ้นชม “อาคารจตุรมุข” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกขวามือ เป็นอนุสรณ์สถานและเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของ “พระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์” และ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ของปวงชนชาวไทย ภายในอาคารจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปหยก “พระพุทธมหามณีรัตนมงคล” หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ไว้ให้กราบไหว้บูชา
 
ด้านหลังอาคารจตุรมุขมีอาคารบรรจุ “พระธาตุจำลอง 12 ราศี” เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสักการะแก่ประชาชนทั่วไป และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
“อาคารหอเทียนฐานคุณธรรมเทียมฟ้า” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกซ้ายมือ ตัวอาคารสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อร่วมถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับการวางศิลาฤกษ์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2547
 
ผู้ริเริ่มการก่อสร้างโดย อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล เพื่อทดแทนแผ่นดินและเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี และได้รับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 โดยมี พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี
 
นอกจากนั้นในยอดเขาหอเทียนฐานฯ สามารถชมทิวทัศน์และสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้ไม่แพ้กันกับบนยอดเขาที่ตั้งศาลาจตุรมุขฯ มูลนิธิฯ ได้จัดสร้าง “กำแพงเมืองจีนจำลอง” ล้อมรอบพื้นที่ของมูลนิธิฯ จากซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันตกถึงซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 
ที่ทอดตัวขึ้นลงไปตามเนินเขาสวยงามเหมือนสัมผัสบรรยากาศของประเทศจีนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน และสามารถออกกำลังกายโดยการเดินชมบรรยากาศของสวนดอกไม้นานาพรรณภายในโครงการไปตามกำแพงเมืองจีนจำลองแห่งนี้ด้วย
 
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการก่อสร้างอีกมากมาย เช่น
- ซุ้มประตูจีนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
- อาคารที่ประทับพระโพธิสัตว์ (กวนอิม 84 ปาง)
- อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา
 
อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล (ประธานอำนวยการก่อสร้าง)ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างโดย
1. มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
2. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
3. ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป
โทร โทร: 053735388, 024419926, 024419842
แผนที่ กำแพงเมืองจีนจำลอง แผนที่กำแพงเมืองจีนจำลอง
คำค้น คำค้น: กำแพงเมืองจีนจำลองกำแพงเมืองจีน มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(7)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(3)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(38)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(9)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(14)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(18)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(13)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(16)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(6)

ถ้ำ ถ้ำ(8)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(10)

ทะเล และหาด ทะเล และหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว บทความท่องเที่ยว

เมนูอาหาร เมนูอาหาร(1)