กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

ประชากร จำนวน: 9095 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

เปิดให้เข้าชม : วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา : 09.00 – 17.00 น. 
 
ข้อมูลติดต่อ มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่
 
วัตถุประสงค์
1. เฉลิมพระเกียรติต่อราชวงศ์จักรี
2. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
3. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม
4. เพื่อร่วมมือองค์การการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด
 
พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่ อันสวยงามของบ้านใหม่หนองบัวแดง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
 
ประตูทางเข้าของมูลนิธิฯ มี 2 เส้นทาง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นซุ้มประตูทางล้านนา ส่วนประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก เป็นซุ้มประตูลักษณะกำแพงดินเมืองโบราณชื่อ “ซุ้มประตูวิเศษไชยศรี”
 
เมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ภายในบริเวณโดยรอบจะพบกับความอลังการของตัวอาคารต่างๆ ตามเนินเขาน้อยใหญ่ในหลายรูปทรงและวัฒนธรรม กลมกลืนกับสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างยิ่ง
 
“อาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรราครบ 72 พรรา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 โดยได้รับ พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารทั้งสองด้าน โดยอาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน สงเคาระห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมอาชีพของผู้ยากไร้
 
บริเวณหน้าอาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่สักการะขอพรจากอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตบแต่งด้วยลวดลายไทยอันสวยงาม โดยมีศาลาแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลในพระราชวงศ์จัดตั้งเคียงคู่
 
เดินไปตามทางภายในโครงการก่อนถึงสระน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 3 บ่อ สามารถแวะสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน “เทวาย” ก่อนขึ้นชม “อาคารจตุรมุข” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกขวามือ เป็นอนุสรณ์สถานและเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของ “พระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์” และ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ของปวงชนชาวไทย ภายในอาคารจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปหยก “พระพุทธมหามณีรัตนมงคล” หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ไว้ให้กราบไหว้บูชา
 
ด้านหลังอาคารจตุรมุขมีอาคารบรรจุ “พระธาตุจำลอง 12 ราศี” เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสักการะแก่ประชาชนทั่วไป และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
“อาคารหอเทียนฐานคุณธรรมเทียมฟ้า” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกซ้ายมือ ตัวอาคารสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อร่วมถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับการวางศิลาฤกษ์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2547
 
ผู้ริเริ่มการก่อสร้างโดย อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล เพื่อทดแทนแผ่นดินและเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี และได้รับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 โดยมี พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี
 
นอกจากนั้นในยอดเขาหอเทียนฐานฯ สามารถชมทิวทัศน์และสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้ไม่แพ้กันกับบนยอดเขาที่ตั้งศาลาจตุรมุขฯ มูลนิธิฯ ได้จัดสร้าง “กำแพงเมืองจีนจำลอง” ล้อมรอบพื้นที่ของมูลนิธิฯ จากซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันตกถึงซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 
ที่ทอดตัวขึ้นลงไปตามเนินเขาสวยงามเหมือนสัมผัสบรรยากาศของประเทศจีนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน และสามารถออกกำลังกายโดยการเดินชมบรรยากาศของสวนดอกไม้นานาพรรณภายในโครงการไปตามกำแพงเมืองจีนจำลองแห่งนี้ด้วย
 
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการก่อสร้างอีกมากมาย เช่น
- ซุ้มประตูจีนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
- อาคารที่ประทับพระโพธิสัตว์ (กวนอิม 84 ปาง)
- อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา
 
อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล (ประธานอำนวยการก่อสร้าง)ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างโดย
1. มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
2. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
3. ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป
โทร โทร: 053735388, 024419926, 024419842
แผนที่ กำแพงเมืองจีนจำลอง แผนที่กำแพงเมืองจีนจำลอง
คำค้น คำค้น: กำแพงเมืองจีนจำลองกำแพงเมืองจีน มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงราย(61)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงชัย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงของ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เทิง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.พาน(13)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าแดด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จัน(11)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงแสน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สาย(13)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สรวย(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงป่าเป้า(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาเม็งราย(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแก่น(9)

https://www.lovethailand.org/อ.ขุนตาล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ฟ้าหลวง(10)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ลาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงเชียงรุ้ง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหลวง(3)