วัดดวงแข

วัดดวงแข

วัดดวงแข

ประชากร จำนวน: 3249 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดวงแข เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2370 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2370 เช่นกัน มีที่ตั้งวัดและที่ธรณีพระสงฆ์   ปัจจุบันมี 11 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ตามใบโฉนดเลขที่ 386 เล่ม 4 หน้าที่ 86 เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
ซึ่งประวัติการก่อตั้งสันนิษฐาน คงสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพร้อมกับการประกาศสร้างวัดประมาณ พ.ศ. 2370 หรืออาจก่อนนี้  ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมมีนามวัดว่า  "วัดแค"  ต่อมาทางคณะสงฆ์เห็นว่า นามวัดคล้ายกันอยู่หลายวัด จึงเปลี่ยนนามใหม่มาเป็น "วัดดวงแข" เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460
 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2547 น.ส. อารยา สุกแจ่มใส และ น.ส. สุวานี สุกแจ่มใส เป็นธิดาของ นายชาญวิน และ นางปรียาจิต สุกแจ่มใส อยู่ซอยลาดพร้าว 130 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้มีจิตศรัทธามอบถวายที่ดินอยู่ ติดถนน ตามใบโฉนดที่ดินเลขที่ 15636 เล่ม 157  หน้าที่ 36 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ไร่ 73 ตารางวา ให้กับทางวัดดวงแข โดยมี พระครูเขมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดดวงแข  เป็นผู้รับมอบโอนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสองนั้นเรียบร้อยแล้วอนุโมทนา
 
สถานที่และทำเลที่ตั้ง ตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่มมีถนนเป็นทางสัญจรติดต่อกับวัดได้โดยสะดวก บริเวณวัดได้เทพื้นคอนกรีตทั้งหมด มีกำแพงล้อมรอบ และได้จัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และอาคารเสนาสนะไว้อย่างเป็นสัดส่วน กุฏิสงฆ์มี จำนวน 7 หลัง แบบทรงไทยประยุกต์  สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมาตามลำดับ
 
เลขที่ตามทะเบียนราษฎร์ 92 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางการคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพง แค่เพียงระยะทาง 200 เมตร ทิศตะวันออกติดกับ ถ. พระราม 1,ทิศตะวันตกติดกับ ถ.พระราม 4,ทิศเหนือติดกับสถานีรถไฟหัวลำโพง ถ.เจริญเมือง และศูนย์การสื่อสารกรุงเทพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และทิศใต้ติดกับ ถ.พระราม 6 ถ. บรรทัดทอง และโรงเรียนวัดดวงแข การเดินทางมีรถโดยสารที่ผ่านหน้าวัด เช่น รถเมล์สาย 53, 28, 34, 46, 113, ปอ. 29, สาย 7, 34, 209, 73 ก.
 
อุโบสถ มีขนาด กว้าง  13.20 เมตร ยาว 22.10 เมตร ซ่อมเมื่อ พ.ศ. 2433 ไม่มีช่อฟ้าใบบระกา เป็นศิลปะแบบจีนกวางตุ้ง ดัดแปลงบางอย่างให้เข้ากับศิลปะของไทยใช้อิฐก้อนใหญ่หนา 50 เซนติเมตร เป็นวัสดุก่อสร้าง ไม่มีเสารอบนอกมีก่ออิฐหนา  ใหญ่ คล้ายเสารับเชิงชาย สันนิฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนสมัยกรุงศรีอยุธยา สวยงามแบบทรงพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีหลักฐานการสร้างมานานกว่า 151 ปี พระประธานภายในอุโบสถหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดทองคำปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 63 นิ้วมีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานชุกชีประดับกระจก ปรากฎจารึกบนฐานบัวหน้าองค์พระปฏิมา  ข้อความภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า
 
"ข้าพระพุทธเจ้าพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง นิยมผัวท่านจุ้ยภรรยามีจิตร์ศรัทธาพร้อมใจกันจ้างหม่อมเจ้าสุบรรณปั้นหล่อรูปพระปฏิมากร  จงคืนนั้นวันลงมือพลังแด่ ณ วันพฤหัสบดี เดือนเก้า ขึ้นสิบสามค่ำพระพุทธสาศนะกาลล่วงแล้วสองพันสี่ร้อยยี่สิบพรรษา กับสองเดือนเลศวันยี่สิบเจ็ด ชิมแม่นักสัตว์ปัญจศรี เป็นวันปัจจุบันนั้นเทอญ"
 
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2545 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้พระราชนามว่า "พระพุทธสุวรรณอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง" ซึ่งเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนภายในแขวงรองเมืองนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากซึ่งมีผู้คนมาขอพรในโอกาสต่าง ๆ กันมากมาย
 
ภายจิตรกรรม ฝาผนังอุโบสถวัดดวงแข เป็นภาพจิตรกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์  ของช่างนิรนามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ที่รับใช้ศาสนาตามประวัติและตำนานเล่าว่า เป็นภาพเหมือนจริงที่มีความสดใส มีภาพพระอสีติจำนวน  80 องค์  ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธในเทศกาลต่าง ๆ และภาพคำสอบปริศนาธรรมในเรื่องผลของกรรม จำนวนมากกว่า 10 ภาพ เป็นภาพที่สดใสและคมชัด ล้วนแต่เป็นสื่อการเรียนรู้พุทธานุภาพ และธรรมานุภาพได้เป็นอย่างดี
 
วิหาร เป็นโบราณสถานเก่าแก่ ที่มีอายุพร้อมกับอุโบสถ ภายในวิหารมีพระประธานหน้าตัก 68 นิ้ว สูง 95 นิ้ว ปางมารวิชัยพร้อมด้วยพระโมคัลลานะพระสารีบุตร ที่สร้างด้วยปูน ลงรักปิดทอง มีรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลืองยาวประมาณ 2 เมตร ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีพระพุทธรูปปางต่อ ๆ ทั้งใหม่และเก่า ขนาดเล็กใหญ่ จำนวนต่างกัน และส่วนที่ชำรุดยังไม่ได้ซ่อมแซมก็มี
 
พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ในเขตที่พักสงฆ์ ภายในตึกพระวิมลธรรมภาณชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นประวัติของ พระวิมลธรรมภาณ (หลวงปู่วิเชียร บุญมาก) วัตถุประสงค์เพื่อจัดการแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ ประกอบกับพัดยศสมณศักดิ์ชั้นต่าง ๆ พระสงฆ์ พร้อมทั้งใบตราตั้งสมณศักดิ์ขั้นต่าง ๆ ด้วย
 
สถาปัตยกรรม ภาพปูนปั้น และลายขอบหน้าต่างของอุโบสถ นาคสมพงษ์หน้าอุโบสถทั้ง 2 ด้านพร้อมทั้งซุ้มประตูกำแพงแก้ว 4 ซุ้ม สิงห์โตหินใหญ 8 ตัว, ตั้งอยู่ข้างทางเข้าออกประตูกำแพงแก้ว 4 ประตู ขนาดเล็ก 8 ตัว ตั้งอยู่ที่หัวบันไดทางขึ้นโบสถ์ 4 บันได มีโคมไฟรูปหงส์คาบดอกบัวพร้อมเสาไฟฟ้าทำด้วยเหล็ก สูง 4.90 ตั้งข้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ รวม 21 ชุด และบานประตูกำแพงแก้วเป็นรูปลายดอกบัว หล่อด้วยทองเหลือง ทั้ง 4 ประตู มองดูสวยงามมากขึ้น
 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในชุมชนติดสินบนกันมาก และยอมรับกันทั่วไป บนบานอะไรแล้วจะได้ตามความมุ่งหวัง โดยการตัดสินบนบวชให้ 9 วันบ้างเลี้ยงเพลพระทั้งวัดบ้าง คือ วิหารอดีต-เจ้าอาวาสทั้ง 3 องค์ ซึ่งประดิษฐานรวมกันที่ทางเข้ามาวัดในเขตสังฆาวาส, พระประธานในอุโบสถ เจดีย์เก่าแก่ที่คู่มากับวัดเหลืออยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยแล้ว และร่างของแม่นวลฉวี ที่ไม่เน่า อยู่ในพิพิธภัณฑ์ ที่มุมหลังกำแพงแก้วด้านอุโบสถ ติดกับศาลพระภูมิเจ้าที่ของวัดดวงแข
 
พ.ศ. 2425 - 2433 การบูรณะปฏิสังขรณ์ ได้มีพระยาราชรองเมืองเป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาญาติได้ทำการบูรณะเสนาสนะต่าง ๆ หลายรายการระหว่าง พ.ศ. 2425 - 2433
 
พ.ศ. 2491 คณะกรรมการวัดได้จัดตั้ง "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดวงแข" ขึ้น และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นับว่า วัดดวงแข เจริญขึ้นในสมัยท่านเจ้าคุณพระญาณวิสุทธิเถระ (รัตน์ ตุฏฐจิตโต) พระวิมลธรรมภาณ(หลวงปู่วิเวียร บุญมาก) อดีตเจ้าอาวาสทั้ง 2 รูป และพระครูเขมบัณฑิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันน้
 
พ.ศ. 2503 เนื่องด้วยทางวัดมีรายได้น้อย บางครั้งเมื่อประสงค์จะสร้างถาวรวัตถุใหญ่ ๆ ต้องไปขอกู้ทุนที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย มาใช้จ่ายก่อนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถระ) อดีตเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วัดดวงแขอยู่แล้ว ได้อนุญาตให้เจ้าอาวาสและคณะกรรมการของวัดดวงแข ดำเนินการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้น เพื่อมีทุนเป็นค่าใช้จ่ายประจำภายในวัด ฯ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ปัจจุบันอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนี้ มี 127 ห้อง ได้ใช้เป็นทุนและเป็นรากฐานอันมั่นคงให้แก่ ทางวัดด้วยดีตลอดมา ผู้ที่ได้มาพักอาศัยอยู่ในวัดดวงแขทราบไว้ด้วยก็ดี จะได้ตั้งใจปฏิบัติเพิ่มจำนวนส่วนที่ดียิ่งขึ้น
 
พ.ศ. 2546 - 2548 เริ่มซ่อมแซมอุโบสถตามรูปทรงแบบเดิม และกำแพงแก้วโดยใช้ทุนของชาวตึกแถวที่เช่าของวัดดวงแขเป็นหลัก และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ที่บริจาค 1 แสนบาทขึ้นไป ได้ติดรายชื่อไว้ที่อุโบสถรวม 107 ชื่อ ทุนที่ใช้จ่ายซ่อมแซมรวม 9,039,215.-บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
พ.ศ. 2528 ทางการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพสร้างเมรุถวายใช้งบทำประมาณ 1,950,00 บาท โดยเปลี่ยนมาใช้น้ำมันโซล่าเป็นเชื้อเพลิง กำจัดควัน และกลิ่นได้
 
พ.ศ. 2546 ทางราชการได้มาตรวจดู เห็นว่าเมรุเก่า ใช้มานานมากแล้วสมควรเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าถ้ายังใช้ต่อไป ไม่ปลอดภัยแน่นอน ทางวัดจึงได้รับดำเนินการหาช่างผู้รับเหมา คือ บริษัทไฮเทค อินซินีเรชั่น จำกัด มาจัดสร้างเมรุใหม่ใช้น้ำมันโซล่าและปลอดมลพิษด้วย เสร็จแล้วโดยใช้ 1.ทุนของวัดดวงแขพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปรวม 550,000.- บาท 2.ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 1 แสนบาท 3.สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แสนบาทและ 4.กฐินปี 2547 โดย  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบถวาย 6 แสนบาท ครบจำนวน 1,450,000.- บาท ได้เมรุที่ปลอดมลพิษใช้ต่อไปอีก
แผนที่ วัดดวงแข แผนที่วัดดวงแข
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดวงแขวัดแค
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)