วัดดงมูลเหล็ก

วัดดงมูลเหล็ก

วัดดงมูลเหล็ก

ประชากร จำนวน: 2139 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดงมูลเหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 69 ซ.วัดดงมูลเหล็ก (อิสรภาพ 39) ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 81 ตารางวาโฉนดเลขที่ 19172 ระวางอาณาเขต ทิศเหนือ ความยาว 80 เมตร
 
ติดกับซอยวัดดงมูลเหล็กและที่ดินธรณีสงฆ์ ของวัดดงมูลเหล็ก  ทิศใต้ ความยาว 60 เมตร ติดกับที่ดินเอกชน  ทิศตะวันออก ความยาว 65 เมตร ติดกับโรงเรียนสวนอนันต์ซึ่งตั้งในที่ดินธรณีสงฆ์ของ วัดดงมูลเหล็ก (โฉนดเลขที่ 1704 ระวาง) ทิศตะวันตก ความยาว 60 เมตร ติดกับคลองวัดดงมูลเหล็ก มีกำ แพงวัดกั้น
 
องค์พระประธานในอุโบสถมีพุทธลักษณะ สง่างามสงบ ปางมารวิชัย หน้า ตักกว้างประมาณ 2 ศอกเศษ ลักษณะสมัยอู่ทอง ชาวบ้านถวายพระนามว่า “ หลวงพ่ออู่ทอง ” พระ อัครสาวกโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร อยู่ในอิริยาบถพนมมือถวายอภิวาทล้วนเป็นพระปูนปั้นปิดทองได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์หลายครั้ง แม้เมื่อ พ.ศ.2520 – 2522 ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ปัจจุบันก็ยังคงอัญเชิญพระประธานและพระอัครสาวกทั้งสองไปประดิษฐาน ที่ชีในอุโบสถดุจเดิมพร้อมกับสร้างฐานปูนปั้นปิดทองคำเปลวอร่ามงาม เรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี้  
 
การพัฒนาและบูรณะหลังจากประสบอัคคีภัยแล้วได้รับการบูชาและพัฒนา มาโดยลำ ดับ มีสิ่งที่ปรากฏ อาทิ หอสวดมนต์ใช้เป็นหอฉันด้วย มีกุฏิสงฆ์ล้อมหอ สวดมนต์ มีระเบียงและนอกชานเชื่อมถึงกันประมาณ 8 – 10 หลัง แต่ละหลังล้วน เป็นเรือนไม้สักฝาลูกปะกนทรงไทย ทรงปั้นหยา และจั่วหลบ มีฝาเกล็ดอยู่ 1 หลังใต้ถุงสูงทั้งหมด ต่อมาบางหลังก่ออิฐโบกปูนกั้นใต้ถุนเป็นเรือน 2 ชั้นก็มี กาลล่วง มาถึงสมัยพระอธิการหม่อมราชวงศ์พร้อมวุฒิดิศ ดิศกุล เป็นเจ้าอาวาส (ต่อมาได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์เงินพระราชาคณะที่มงคลดิสวัฒน์)
 
เริ่มลงมือสร้างอุโบสถหลังใหม่วางศิลา ปฐมฤกษ์ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 มีพระเดชพระคุณพระเทพญาณเวที เจ้าคณะอำ เภอบางกอก น้อย เป็นประธาน ตัวอุโบสถมีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 17 เมตร สง 19 เมตร ตามแบบของกรมศิลปา กรประมาณ 2 ปีเศษ ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งกำ แพงแก้ว สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,166,379.81บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ได้ประกอบพิธีผูก พัทธสีมาฝังลูกนิมิต
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยสมเด็จพระพุฒธาจารย์ (เสงี่ยม) วัดสุทัศน์เทพ วราราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลเรือโทอุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธานฝ่าย ฆราวาสต่อจากนั้นการพัฒนาวัดได้รุดหน้าไปด้วยดีอาคารเสนาสนะที่เป็นตัวไม้ชำ รุดทรุดโทรมมาก จึงเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 6 หลัง อาคารไม้ 3 หลัง เรียงเป็นแถวเรียบร้อย ศาลา การเปรียญอยู่นอกหมู่กุฏิสงฆ์ยาวขนานกับลำคลองวัดดงมูลเหล็กหันหลังให้คลอง ด้านหน้าจัดเป็น สวนไม้ประดับ ตัวอาคารศาลาการเปรียญเป็น 2 ชั้น
 
พื้นที่ล่างยกระดับจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร ปูหิน อ่อน ชั้นบนพื้นไม้กระดาน หอระฆังเป็นอาคารสี่เหลี่ยมจตุรมุข 2 ชั้น หน้าบันเป็นนาฬิกาไฟฟ้าทั้งสี่ ด้าน ชั้นบนแขวนระฆัง ชั้นล่างแขวนกลอง แบ่งเขตเป็น 3 เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆวาส และ เขตโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษามีสนามกีฬาสำ หรับเด็กนักเรียนและเด็กในชุมชน บริเวณ ลานวัดเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด เน้นความสะอาด ลดฝุ่นละออง และความเปียกแฉะ เพื่อ ความถูกต้องตามสุขลักษณะเป็นสำคัญมีกำแพงปูนเสริมเหล็กโปร่งล้อมรอบบริเวณ วัดเป็นสัดส่วนจาก บ้านเรือนประชาชน
 
ส่วนใหญ่ได้จากที่ธรณีสงฆ์ โดยแบ่งให้ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยเช่า ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยตามขนาดสัดส่วนที่จำเป็นกรมการศาสนารับภาระดูแลจัด สรรผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยคิดค่าเช่าที่ดินในราคาถูกเป็นการ สงเคราะห์ผู้ยากจน อนึ่งวัดดงมูลเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลังเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522
 
เขตวิสุงคามวาสี กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ดัง กล่าวแล้ว ในด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนพระภิกษุ - สามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะ พระมงคลดิศวัฒน์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จัดพาหนะรับ – ส่ง ให้ถึงสำ นักเรียน สำ หรับเยาวชนก็ได้  การสนับสนุนด้วยการให้ทุนการศึกษา ตลอดจนให้ทางราชการ ขยายการก่อสร้างอาคารเรียน ในที่ ดินธรณีสงฆ์ของวัดอีกด้วย คือ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก (ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร)โรงเรียนสวนอนันต์ (มัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
แผนที่ วัดดงมูลเหล็ก แผนที่วัดดงมูลเหล็ก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดงมูลเหล็ก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)