วัดเพลงวิปัสสนา

วัดเพลงวิปัสสนา

วัดเพลงวิปัสสนา

ประชากร จำนวน: 3586 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเพลงวิปัสสนา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เลขที่ 481 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อ กรุงเทพมหานคร 10700 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ อาณาเขตทิศตะวันออกจดซอย 35 จรัญสนิทวงศ์และคลอง ทิศตะวันตกกับทิศเหนือจดคลอง ทิศใต้จดที่ดินเอกชน
 
วัดเพลงวิปัสสนา เดิมเป็นสวนผักกาด มีคนไทยเชื้อจีนสองพี่น้องอาศัยปลูกผักขายเลี้ยงชีพ ต่อมามีครอบครัวลูกหลานและญาติมิตรมากขึ้น  ได้มาชุมนุมกันบ่อยๆ ก็มีการทำบุญไหว้เจ้ากันขึ้น ทั้งพิจารณาดูว่าภูมิพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแบบเก๋งจีนขึ้นใช้เป็นที่ไหว้พระไหว้เจ้าสืบต่อมา ชายสองพี่น้องได้สร้างพระพุทธรูปขึ้น 2 องค์ ประดิษฐานไว้สักการบูชา ในศาลเจ้าเก๋งจีนนั้น
 
ต่อมาราวสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จผ่านศาลเจ้าสวนผักกาด บรรดาปวงอาณาประชาราษฎร์ชาวสวนบางขุนศรี ได้มาชุมนุมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความจงรักภักดี ณ ศาลเจ้าแห่งนี้
 
เมื่อ พ.ศ. 2400 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 แห่งจักรีวงศ์) กรมหลวงรักษณเรศ (ไกรสร) ทรงโปรดบัญชาให้เจ้ากรมปลัดขำ สร้างวัดเพลงวิปัสสนาขึ้นเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาธุระ และรวบรวมพระวิปัสสนาจารย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
 
ชื่อตามภาษาบาลี ชื่อว่า สังคีตวิปัสสนาราม แต่ประชาชนนิยม เรียกว่า วัดเพลง เพราะสร้างในสถานที่ที่เคยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรี ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบางขุนศรี
 
โดยเหตุที่วัดเพลงวิปัสสนามีพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และพรรพชิต ปฏิบัติกรรมฐานติดต่อกันมาโดยไม่ขาดสาย นับตั้งแต่สร้างวัดมาฉะนั้นเรียก วิปัสสนา ต่อท้าย วัดเพลง ว่า  วัดเพลงวิปัสสนา  หรือ สังคีตวิปัสสนาราม แต่ทางราชการในปัจจุบันเรียกตามประชาชนว่า วัดเพลงวิปัสสนา จึงมีชื่อในทำเนียบว่า  วัดเพลงวิปัสสนา เพื่อจดจำได้ง่ายไม่ช้ำกับวัดเพลงอื่นๆ ด้วย
 
วัดเพลงวิปัสสนาสมัยแรกเจริญรุ่งเรือง มีอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฎีกรรมฐานอย่างถาวร มีพระวิปัสสนาจารย์เป็นเจ้าอาวาส คอยอบรมสั่งสอนพระภิกษุ และสามเณร อุบาสก - อุบาสิกาติดต่อกันมาจนถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งจักรีวงศ์
 
ราวปี พ.ศ. 2480 วิหารได้ชำรุดพังทลาย พร้อมทั้งศาลาการเปรียญ อุโบสถ และกุฎีชำรุดทรุดโทรม อุบาสิกานวม พร้อมด้วยญาติและพุทธบริษัท ชาวบางขุนศรี จึงได้รวบรวมจตุปัจจัยบูรณะ ปฏิสังขรณ์ สร้างวิหารเล็ก (เก๋งจีน) ขึ้นแทนวิหารที่  พังทลาย สร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ซ่อมแซมอุโบสถ ต่อระเบียงโบสถ์ขึ้น ปฏิสังขรณ์กุฎีให้ดีขึ้น
 
พ.ศ. 2484 (เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์กรุงเทพมหานคร รับอาราธนาจากคณะสงฆ์ และพุทธบริษัท  วัดเพลงวิปัสสนา และส่งพระวิปัสสนาจารย์จากวัดมหาธาตุพระนครมาเป็นเจ้าอาวาส อบรมสั่งสอน วิปัสสนากรรมฐานเรื่อยมา ตั้งแต่นั้นมากิจกรรมของวัดเพลงวิปัสสนาก็ขึ้นกับวัดมหาธาตุ ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระ ได้เปิดการรียนปริยัติธรรมขึ้นทั้งนักธรรมและบาลี วิปัสสนาธุระได่ฝึกสอนสมถวิปัสสนา ปฏิบัติกรรมฐานขึ้น เจริญรุ่งเรืองตลอดมา จนถึง พ.ศ. 2500 จึงเสื่อมลง
 
ทางคณะสงฆ์อันมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวทีและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย ได้พิจารณาเห็นว่า วัดเพลงวิปัสสนาได้เสื่อมลงจนกระทั่งไม่มีเจ้าอาวาส มีพระภิกษุรักษาวัดอยู่เพียงรูปเดียว คือพระมหาทองคำ ปัญฺญาวิสารโท สมควรจะได้ส่งพระวิปัสสนาจารย์ไปเป็นเจ้าอาวาส พัฒนาวัดเพลงวิปัสสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
จึงได้ย้ายพระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม ธนบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา ในปี พ.ศ. 2508 พระครูสังวรสมาธิวัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเพลงวิปัสสนา อันมีพระปลัดประเสริฐ จนฺทรํสี, พระอาจารย์ล้อม ปญฺญาวุโธ, พระใบฎีกาทองพูน กิตฺติสทฺโท, พระสมุห์ประเสริฐ ปญฺญาปสุโต, พระอาจารย์น้อม, คุณหญิงแฉล้ม อนุกิจวิธูร, นายสมพร นาคะโยคี, คุณนายอาภรณ์ หิมะทองคำ, นายนิยม เจริญสุข เป็นต้น
 
พร้อมด้วยพุทธบริษัททั้งภายใน กรุงเทพฯ  ธนบุรี และต่างจัดหวัด ร่วมกันพัฒนาวัดสร้างอุโบสถใหม่ สร้างวิหารใหญ่ สร้างกุฎีกรรมฐาน 36 หลัง สร้างกุฎีเจ้าอาวาส และกุฎีพระเจ้าหน้าที่ 7 หลัง สร้างตึกพักอุบาสิกาและกุฎีแม่ชี 8 หลัง สร้างศาลาอบรมวิปัสสนา 3 หลัง สร้างเรือนครัว 1 หลัง สร้างกำแพงวัดทั้ง 4 ด้าน ซ่อมศาลาการเปรียญ และซ่อมกุฎีกรรมฐาน 10 หลัง สิ้นเงินประมาณ 3,000,000 บาทเศษ
 
กิจกรรมของวัดเพลงวิปัสสนา ได้ดำเนินไปให้เป็นประโยชน์แก่ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทั่วไปทั้งด้านคันถธุระ เรียนปริยัติธรรมศึกษาพระไตรปิฎก และวิปัสสนาธุระ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
 
บุคคลที่อยู่ภายในวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ 3 อย่าง คือ เรียน ปฏิบัติ และช่วยเหลืองานวัด ส่วนบุคคลภายนอกวัดก็ให้ความสะดวกในเรื่องการเรียนการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สัปปายะในการปฏิบัติกรรมฐานทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาให้ความสบายใจในการบริจาคอุปถัมภ์ วัดเพลงวิปัสสนา ทั้งนี้บำรุงกิจการของวัดดังนี้ 1. บำรุงสำนัก เรียนพระปริยัติธรรม 2. บำรุงสำนักปฏิบัติธรรม
 
วัดเพลงวิปัสสนา ทางคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงดำเนินการวิปัสสนาธุระให้มีการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน สมถะกรรมฐาน ให้เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจ เข้า  ออก จนเป็นอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ได้ฌาน
 
วิปัสสนากรรมฐาน ให้กำหนดรู้รูปนาม จนวิปัสสนาฌานเกิดเห็นรูปนามทั้งทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ และเห็นไตรลักษณ์ ที่รูปนาม เกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนจนสำเร็จ มรรค ผล บรรลุนิพพานในที่สุด
 
เมื่อ พ.ศ. 2509 ได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรม โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี วัดอนงคารามเป็นประธานพระสงฆ์ เถระ ทรงสมณศักดิ์อีก 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สำนักปฏิบัติธรรมแบ่งออกเป็น 5 เขต คือ
 
1. เขตวิปัสสนาจารย์ (ธรรมสภา) 2. เขตอบรมวิปัสสนาภูมิ (ฝ่ายพระภิกษุสามเณร) 3. เขตพระภิกษุปฏิบัติ (รวมทั้งสามเณรและอุบาสก) 4. เขตแม่ชีปฏิบัติ (รวมทั้งอุบาสิกาด้วย) 5. เขตหอพักปฏิบัติ (ฝ่ายแม่ชี)
 
แต่ละเขตให้มีรั้วรอบขอบชิด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละเขตโดยเคร่งครัด นอกจากนั้นทางวัดเพลงวิปัสสนาได้เปิดรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาบวชเพื่อศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศคอยต้อนรับทั้งฝรั่งชาวยุโรป อเมริกา ชาวเอเชีย มีทั้งจีน อินโดนิเซีย ออสเตรเลีย และแคนนาดา ผู้ที่มุ่งมาศึกษาหาความรู้ทางวัดก็อบรมสั่งสอนให้ ผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ให้ได้ปฏิบัติ เช่นกัน
 
สำหรับชาวต่างประเทศนั้น ผู้ที่ต้องการจะบวช ก็ให้อยู่เป็นนาคประมาณ 1 เดือนแล้วบวชเป็นสามเณรอีกประมาณ 3 เดือน จึงให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ ให้เรียนภาษาไทยแล้ว เรียนพระไตรปิฎกและปฏิบัติวิปัสสนา ต่อไป
 
นักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝ่าย อุบาสิกา ได้พากันบวชนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์มากขึ้น จึงได้ตั้งคณะแม่ชีขึ้น มีหัวหน้าปกครองควบคุมดูแลแม่ชีที่ทรงคุณวุฒิเป็นฝ่ายวิชาการ แม่ชีที่มีความสามารเป็นฝ่ายธุระการ ทำหน้าที่รับบริจาค จ่ายเงินภายในวัดด้านปัจจัย 4 ทั้งค่าอาหารในเรือนครัว ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอื่นๆ  ภายในวัดทั้งหมด
 
ทั้งนี้ทางวัดถือเป็นการบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญเมื่อนักเรียน หรือนักศึกษาสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทาง พระพุทธศาสนาทางวัดเพลงวิปัสสนาก็สงเคราะห์ช่วยเหลือตามกำลังและความสามารถ เช่น
 
1. จัดห้องสมุดให้ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 2. จัดการบรรยายวิชาพระพุทธศาสนา 3. สาธิตการปฏิบัติกรรมฐานให้ดู 4. ให้ทดลองปฏิบัติกรรมฐานโดยตนเอง ซึ่งมีอาจารย์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความสงบสุขได้
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watplengvipassana.org
มือถือ มือถือ: 0837649595
แผนที่ วัดเพลงวิปัสสนา แผนที่วัดเพลงวิปัสสนา
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเพลงวิปัสสนา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)