วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี

ประชากร จำนวน: 7301 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนิมมานรดี ตั้งอยู่ติดคลองภาษีเจริญ เลขที่ 845 (เดิมเลขที่ 38 หมู่ 15)ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 84 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 40296 เดิมมีนามว่า “วัดบางแค” สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2350
 
มีหลักฐานปรากฏกล่าวถึงวัดนี้ในจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 2 จ.ศ. 1183 (พ.ศ. 2364) ที่ทรงโปรดแต่งตั้งพระคณาจารย์เป็นผู้บอกกรรมฐานในกรุงและหัวเมือง เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ แรมแปดค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก ในจำนวนพระคณาจารย์ 71 รูปนั้น พระอาจารย์รูปที่ 55 คือ พระอาจารย์เกษ วัดบางแค เป็นผู้ถวายสมาธิกรรมฐานรวมอยู่ด้วยรูปหนึ่ง แสดงว่าวัดบางแคมีอยู่ก่อนแล้ว และคงเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากวัดหนึ่ง
 
ต่อมาทางวัดนิมมานรดี ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ ได้รับพระราชทานครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร  ยาว 40 เมตร
 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ
 
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2523  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกฉัตรพระเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระสีวลี พร้อมทั้งได้พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระสีวลี
 
ปี พ.ศ. 2527  ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อสถาปนาวัดนิมมานรดีขึ้นเป็นพระอารามหลวง ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาวัดนิมมานรดี ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0204/6905  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2528  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2528  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
 
วัดนิมมานรดี ได้เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี แผนกธรรมได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2482 โดยส่งนักเรียนเข้าสอบรวมในสำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญและเขตหนองแขม  แผนกบาลีเปิดทำการสอนมาตั้งแต่  ปี พ.ศ.2518 (พ.ศ.2518- 2527 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบในนามสำนักเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร)
 
พ.ศ.2528 วัดนิมมานรดี ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักเรียน โดยสังกัด “สำนักเรียนวัดนิมมานรดี” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2528  แผนกธรรมเปิดทำการสอนนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก และแผนกบาลีเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ ถึงชั้นประโยค ป.ธ. 7  ส่วนชั้นประโยค ป.ธ. 8, 9  ส่งไปเรียนที่สำนักเรียนส่วนกลาง วัดสามพระยา เขตพระนคร มีนักเรียนสอบไล่ได้ทั้งนักธรรมและบาลีเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  และนักเรียนที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค  มีทั้งพระภิกษุและสามเณร  เป็นสำนักเรียนที่มั่นคงและดีเด่นสำนักหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
 
สำนักเรียนวัดนิมมานรดี  ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็น  “สำนักเรียนตัวอย่าง” จากกรมการศาสนา  เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ.2526 และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกย่องเป็นสำนักเรียนดีเด่นจากแม่กองบาลีสนามหลวง
 
วัดนิมมานรดี ได้ให้โรงเรียนประชาบาลของทางราชการซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด คือ   โรงเรียนวัดนิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งได้ให้การอนุเคราะห์อุปถัมภ์ในด้านต่างๆ ตลอดมา
 
วัดนิมมานรดี ได้จัดให้มีการอบรมเผยแผ่ศีลธรรมแก่เยาวชน เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบวชเนกขัมมจารี (ชีพราหมณ์) โครงการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการอบรมสอบธรรมศึกษา จัดพระภิกษุสามเณรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดนิมมานรดี และโรงเรียนอื่นๆ ทั้งรัฐและเอกชน ได้อาราธนาพระเถระภายในวัดและนอกวัดมาสอนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแก่ผู้สูงอายุบ้านบางแคและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 
จัดบริการบริจาคโลหิตมอบให้แก่สภากาชาดไทยเป็นประจำทุก 3 เดือน สงเคราะห์ศพอนาถาตลอดมา  สงเคราะห์น้ำดื่มแก่งานศพที่มาตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัด และแก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ที่มาขอความอุปถัมภ์ และเมื่อ พ.ศ. 2551  พระราชสุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี รองเจ้าคณะภาค 2 ได้ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้สูงวัยด้อยโอกาสในชุมชน แจกข้าวสารและค่าพาหนะแก่ผู้สูงอายุประมาณ 450 คน ทุกวันที่ 9 ทุกเดือนตลอดทั้งปี
โทร โทร: 028011995
มือถือ มือถือ: 0801449933
แฟกซ์ แฟกซ์: 028010709
แผนที่ วัดนิมมานรดี แผนที่วัดนิมมานรดี
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนิมมานรดีวัดบางแค
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)