มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ประชากร จำนวน: 2186 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากพันธกิจสู่บัณฑิตที่เพียบพร้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้กอปรด้วย "ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม"
 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคม และทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่" อย่างแท้จริงต่อไป การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ทั้งด้านคุณภาพและกายภาพเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้
 
การพัฒนาด้านวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมคณาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมการแต่งตำรา ทุนอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาชีพต่างๆ
 
นอกจากระบบการประกันคุณภาพที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองระบบการ จัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2545 จนถึงปัจจุบัน
 
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกระดับ เป็นการผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นและปฏิบัติได้ โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการฝึกงานในสถานประกอบการจริงและโครงการสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
 
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกวิทยาเขตติดกับถนนสายหลักของประเทศ นักศึกษาจึงสามารถเดินทางมาได้สะดวกสบาย มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตความเป็นนักศึกษา จึงมุ่งจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
 
ในปี พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” จากกรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ยังมีพิธีเปิดสวนใหม่ด้านข้างอาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้เหล่านักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกายและเป็นสวนไว้พักผ่อนหย่อนใจภายในมหาวิทยาลัย
 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดกลางแห่งใหม่ขึ้น เป็นอาคาร 14 ชั้นเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่รวมประมาณ 53,000 ตารางเมตร เป็นอาคารเรียนมีห้องเรียน 80 ห้อง ชั้นใต้ดิน 2 ชั้นสำหรับจอดรถได้ถึง 180 คัน ผสมผสานความทันสมัยโดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้าน IT เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของห้องสมุดอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2554
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในการแสวงหาความรู้ที่ไร้ขอบเขตจำกัดในสภาวะไร้พรมแดนโดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์มีเดีย
 
มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ICT Campus โดยการปรับปรุงระบบเครือข่าย SPU Net เช่น Wireless LAN Infrastructure, ระบบ e-Learning การจัดทำเว็บไซต์ใหม่ โดยอาศัยการทำงานแบบ Single Password ระบบ SPU Knowledge เป็นต้น สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านมีคอมพิวเตอร์ Notebook ใช้งาน และจัดหา Tablet PC สำหรับผู้บริหาร รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 
นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะเว็บเซอร์วิสกับนักศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ Academic Alliance ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนให้มีการประดิษฐ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของนักศึกษา จึงส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพทัศนคติ ความรอบรู้ วิสัยทัศน์ ความเบิกบาน และคุณธรรม
 
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทุกสาขาวิชาของแต่ละคณะดำเนินการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
 
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาที่พร้อมด้วยผู้ชำนาญการด้านจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดบริการจิตวิทยาแนะแนวดีเด่นประจำปี 2548 ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
 
การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาของนักศึกษา และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง
 
และนอกจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ยังจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาปีละประมาณ 300 คน ซึ่งนักกีฬาทุนของมหาวิทยาลัยหลายคนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยโลก เป็นต้น
 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
 
ระดับปริญญาโท จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ ภาคค่ำและภาคเสาร์-อาทิตย์) 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
 
5. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 6. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) 8. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ)
 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (ภาคค่ำ) 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์ติกและซัพพลายเชน (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคค่ำ) 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคค่ำ)
 
และปริญญาตรี 10 คณะ ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ คือ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจ 3. คณะบัณชี 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5. คณะนิเทศศาสตร์ 6. คณะศิลปศาสตร์ 7. คณะนิติศาสตร์ 8. คณะสารสนเทศศาสตร์ 9. คณะเศรษฐศาสตร์ 10. คณะดิจิทัลมิเดีย
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.spu.ac.th
โทร โทร: 025612222, 025791111
แฟกซ์ แฟกซ์: 025611721
แผนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน แผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)