กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 (COVID-19)

กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 (COVID-19)

กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 (COVID-19)

ประชากร จำนวน: 3751 คน  Share Facebook  
Rating: 3.7/5 (11 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

lovethailand.org
 
กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 (COVID-19) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
 
1. มาตรการทางกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในราชอาณาจักร
1.1 การเฝ้าระวังโรค กรณี โควิด-19 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
- มาตรา 31
- มาตรา 32
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณี ที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 22 ธ.ค. 2560) ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 
1.2 การป้องกันและควบคุมโรค กรณี โควิด-19 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย
- มาตรา 34 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการเอง/ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ
- มาตรา 35 ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
 
2. มาตรการทางกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค นอกราชอาณาจักร
- มาตรา 39 เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่ามีพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใด นอกราชอาณาจักร์ที่มีการระบาดของ โควิด-19 (COVID-19)
- มาตรา 40 เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำองคณะกรรมการด้านวิชาการ (มาตรา 8) ประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชาอาณาจักรเป็นเขตติดโรค โควิด-19 (COVID-19)
- มาตรา 41 เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ
- มาตรา 42 ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็น หรือมีเหตุสงสัยอันควรสงสัยว่าเป็น โควิด-19 (COVID-19) หรือเป็นพาหะนำโรค
 
3. อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
- มาตรา 45 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจ
 
4. บทกำหนดโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท:
- มาตรา 38 ไม่อำวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
- มาตรา 39 (1) ไม่แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาที่ด่านฯ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ
- มาตรา 39 (2) ไม่ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ
- มาตรา 39 (3) เข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ นำพาหนะอื่นเข้าเทียบพาหนะนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ
- มาตรา 39 (4) ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ ในการตรวจ ผู้เดินทาง/สิ่งของ/สัตว์ที่มากับพาหนะ
- มาตรา 39 (5) นำผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร
- มาตรา 40 (5) นำวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปหรือออกจากพาหนะโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ
- มาตรา 45 (3) ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
 
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 18 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคณะกรรมการ ด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการ
- มาตรา 22 (6) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- มาตรา 28 (6) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
- มาตรา 45 (1) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
 
จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 34 (3) ไม่นำศพ/ซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการทางการแพทย์
- มาตรา 34 (4) เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะไม่กำจัด ความติดโรคหรือทำลายสิ่งใด ๆ
- มาตรา 34 (7) เข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
- มาตรา 34 (8) ไม่ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในสถานที่หรือพาหนะที่มี/สงสัยว่ามี โรคเกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค
- มาตรา 35 ขัดคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. ที่สั่งปิดสถานที่ใด ๆ/สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือสงสัย ว่าเป็นโรคเข้าไปในสถานที่ใด ๆ/สั่งห้ามประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว
- มาตรา 40 (3) ฝ่าฝืนไม่ให้มีการแยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต/รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กำหนด
- มาตรา 40 (4) เข้าไปในหรือออกจากพาหนะหรือที่เอกเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ
 
จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 40 (2) เจ้าของ/ผู้ควบคุมพาหนะไม่จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ กำหนด 
 
lovethailand.org
 
 ข้อควรปฎิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 (COVID-19)
1. งดเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ไปยังประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนในประเทศ และประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2. ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ช้อนกลาง ใส่หน้ากากอนามัย
3. หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ระหว่างทางหากมีไข้ให้แจ้งแพทย์ หรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ โดยด่วน
4. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียนเพื่อกักบริเวณตนเองที่บ้าน 14 วัน
 
lovethailand.org
 
คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยง หลังกลับจากการเดินทาง 14 วัน
1. อยู่แต่ในที่พัก และจำกัดคนเยี่ยม
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. แยกห้องนอน/ห้องน้ำ หากไม่สามารถแยกหน้องน้ำได้ ควรใช้เป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
4. ไอ และจามใส่กระดาษทิชชู
5. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ ทิชชูเปียก หรือเจลล้างมือทันที
6. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
7. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และแยกของใช้ส่วนตัว
8. ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
9. ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร
10. หากต้องออกจากบ้านไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ
 
lovethailand.org
 
หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือปฎิบัติงานไม่เหมาะสมร้องเรียนได้ที่: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ([email protected])
 
โควิด-19 คืออะไร?
 
 
คำถามที่พบบ่อยของไวรัสโควิด-19
1. อาการของโรคโควิด 19 คืออะไร
ตอบ อาการที่พบมากที่สุด คือ ไข้ เหนื่อยล้า และไอ บางรายอาจมีการปวดเมื่อย น้ำมูกไหล คัดจมูก และท้องเสีย โดยอาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนัก และค่อยเริ่มมีอาการทีละน้อย ผู้ติดเชื้อส่วนมากประมาณ 80% มักไม่แสดงอาการ และแสดงอาการภายหลังเมื่อปอดติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว อาการหนัก หายใจลำบาก และหากมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน, โรคเบาหวาน จะมีแนวโน้มอาการป่วยรุนแรงกว่า
 
lovethailand.org
 
2. วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ตอบ  1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง
 
3. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบครั้งแรกที่ประเทศใด
ตอบ ไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
 
4. โรคโควิด-19 แพร่ระบาดได้อย่างไร
ตอบ โรคนี้สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไอ จามหรือหายใจ ฝอยละอองเหล่านี้จะตกลงสู่วัตถุหรือพื้นผิวรอบๆ จากนั้นเรารับเชื้อได้ด้วยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุเหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือปากของเราเอง เรายังสามารถรับเชื้อโดยตรงได้จากการหายใจเอาฝอยละอองของผู้ป่วยเข้าไปเมื่อผู้ป่วย ไอ จาม หรือหายใจออก เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักษาระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต
 
5. มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในไทย
ตอบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นทุกด่าน เพื่อรับคนไทยกลับเข้าประเทศตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน ขณะนี้แต่ละจังหวัดมีความพร้อมในการดูแลคนไทยที่จะกักตัว (Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วันตามมาตรการที่กำหนด
 
6. ท่านควรป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนาได้อย่างไร
ตอบ - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ถึงแม้มือจะไม่มีคราบสกปรกก็ตาม เนื่องจาก การล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือการใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้น สามารถกำจัดไวรัสที่อาจจะตกค้างอยู่ที่มือของท่านได้
 
- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีไข้ เนื่องจาก ขณะที่ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 การไอ หรือจาม จะทำให้มีเชื้อไวรัสติดออกมากับละอองที่เกิดจากการไอหรือจาม หากท่านอยู่ใกล้คนเหล่านี้มากเกินไป ท่านอาจจะหายใจเอาไวรัสเหล่านั้นเข้าไป
 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก เนื่องจาก การสัมผัสอวัยวะเหล่านี้อาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส หากท่านเอามือสัมผัสกับตา จมูกและปาก จะทำให้ไวรัสเข้าสู่ตัวท่านได้
 
7. คนที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
ตอบ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ
 
8. เราจะสามารถติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้หรือไม่
ตอบ เนื่องจากโรคนี้แพร่ทางฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม ความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ที่ไม่มีอาการเลยจึงต่ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ไอไม่มากหรือรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย
 
9. ความเสี่ยงที่เชื้อ COVID-19 จะแพร่กระจายจากการติดอยู่บนสิ่งของ
ตอบ  เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด ยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในที่สาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู และมือจับประตู ก๊อกน้ำ ราวจับรถสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการแปดเปื้อนผ่านมือแล้วจับโทรศัพท์มือถือ หากใช้มือสัมผัสสิ่งของแล้วนำมาแตะบริเวณหน้า หรือหยิบอาหารเข้าปาก สามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง จึงควรต้องระมัดระวัง ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจแปดเปื้อนบ่อยๆ และล้างมือบ่อย ๆ
 
10. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ 
ตอบ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน
 
11. ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อยู่ได้กี่ชั่วโมง
ตอบ ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อได้ใน ระยะเวลาสั้น
 
12. เรามีแนวโน้มจะติดโควิด 19 มากน้อยแค่ไหน
ตอบ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่ที่ไหน และยิ่งไปกว่านั้น เป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องหรือไม่สำหรับคนส่วนมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ยังถือว่าต่ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีหลายพื้นที่ในโลก (เมืองหรือพื้นที่)ที่โรคกำลังแพร่กระจายอยู่ ดังนั้นสำหรับคนที่อยู่อาศัยในเมืองหรือพื้นที่นั้นๆและคนที่ไปยังเมืองหรือพื้นที่นั้นๆความเสี่ยงของการติดเชื้อย่อมมีสูงกว่า
 
13. เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีระยะฟักตัวนานเพียงใด
ตอบ ระยะฟักตัวหมายถึงระยะเวลาที่มีการติดเชื้อจนถึงระยะที่เริ่มมีการแสดงอาการของโรค ปัจจุบันคาดว่าระยะฟักตัวของโรคใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 14 วัน โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5 วัน
 
14. มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นอย่างไร
ตอบ กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษทุกด่านตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้เดินทางเข้าประเทศจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากพบว่ามีไข้เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกักกันโรค ถ้ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
 
15. แนวโน้มของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะเป็นอย่างไร
ตอบ เนื่องจากสถานการณ์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่อยู่ในระยะต้น จึงยังต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องต่อไปอย่างใกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมควบคุมโรค และข้อมูลการระบาดของประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก
 
16. เบอร์โทร สายด่วน Corona virus
ตอบ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ สายด่วน Hot Line 1881 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
17. สถานที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่ไหน
ตอบ สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการกำหนดพื้นที่ดังนี้ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ให้ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งตรวจคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช, คณะแพทย์ศาสตร์ โรามาธิบดี, คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์, โรงยาบาลราชวิถี
 
18. ชื่ออย่างเป็นทางการของเชื้อไวรัส COVID-19
ตอบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
19. ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เหมือนโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) หรือไม่
ตอบ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ไม่ใช่ไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงหรือ SARS ถึงแม้ไวรัสทั้งสองชนิดนี้มาจากวงศ์เดียวกันแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกัน โรค SARS เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกว่าแต่อัตราการติดเชื้อต่ำกว่าโควิด 19
 
20. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เหมือนไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางและโรคซาร์สหรือไม่
ตอบ ไม่เหมือน เนื่องจากตระกูลโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุการป่วยในคนและในสัตว์ เช่น อูฐ แมว คางค้าว ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่เหมือนกับไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือ ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)
 
21. ในการขอตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทางห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ตอบ ค่าตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตั้งแต่ 2,500 - 13,000 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันตนเองของบุคลากรตามระดับความเสี่ยงของผู้รับบริการ, ค่าขนส่งตัวอย่าง เนื่องจากบางโรงพยาบาลไม่ได้ทำการตรวจด้วยตนเอง
 
22. แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ฆ่าเชื้อโควิดได้
ตอบ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสชนิดที่มีชั้นไขมันหุ้ม เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสเริม รวมทั้งไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ระเหยง่ายในอุณหภูมิห้อง มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
 
23. New Normal คืออะไร
lovethailand.org

ตอบ ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
 
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต
 
การปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม
 
24. ติดโควิดแต่หายแล้ว ใช้ชีวิตปกติได้เลยมั้ย
ตอบ มีความเป็นไปได้สูงมากว่าผู้ที่หายไข้หรือไม่มีอาการแล้วจะยังคงมีเชื้ออยู่ในร่างกาย ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษากันไปอีกระยะหนึ่ง แต่ข้อมูลวิจัยเพียงเล็กน้อยจากเยอรมันพบว่าการติดเชื้อ COVID-19 10 วันแรก ผู้ป่วยที่ฟื้นตัวอาการจะไม่รุนแรง จะพบว่ามีเชื้อในร่างกายต่ำกว่าตอนพบเชื้อในครั้งแรก ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายเหมือนมีอาการดีขึ้น แต่หลังจากนั้นกลับไปมีอาการป่วยอีก ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าผู้ที่ดูเหมือนมีอาการเป็นปกติแล้วจะยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือไม่
 
25. ถ้าเคยเป็น COVID-19 แล้วเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่
ตอบ เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วและหายโดยสมบูรณ์หมายความว่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้ได้ชั่วขณะ หรือสร้างขึ้นมาต้านทานได้ต่อเนื่อง แต่ทว่ากลับพบมีการติดเชื้อซ้ำในหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 40 ปี ที่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลโอซาก้าให้กลับบ้าน และพบในเคสของผู้โดยสารเรือ Diamond Princess และชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่ง แต่ที่น่ากังวลก็คือ พบผู้ป่วยที่กลับมาตรวจพบเชื้อโควิด-19 รอบสองถึง 14% ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 
 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าหากติดเชื้อแล้วจะติดซ้ำอีก เพราะไม่ได้ตรวจแบบยืนยัน แม้กระทั่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจ หรืออาจเป็นเพราะไวรัสหยุดออกฤทธิ์ไปชั่วขณะยังไม่ได้หายไปจริงๆ  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) ก็ยังไม่สามารถสรุปอย่างชัดเจน ซึ่งต้องศึกษากันต่อไป ส่วนผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ ได้มีข้อสังเกตว่าผู้ป่วยโควิด-19 จะมีความจุของปอดลดลง และโรงพยาบาลในฮ่องกงพบว่า ผู้ป่วยสองในสามจะมีการทำงานของปอดลดลง 20-30%  แต่บางส่วนสามารถรักษาได้ด้วยวิธีกายภาพบำบัด
 
26. ประกันชีวิตโควิด 19 มีที่ไหนบ้าง
ตอบ

lovethailand.org

27. Covid-19 ย่อ มา จากอะไร 
ตอบ องค์การอนามัยโลกได้ระบุชื่อของโรคที่เกิดจากไวรัสว่า "COVID-19" (อ่านว่า โควิด นายที่น) ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease 2019" หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า)
 
28. Social Distancing คืออะไร
ตอบ ในความหมายตามหลักสุขภาพสาธารณะ (Public-health) Social Distancing จะหมายถึงการลดการสัมผัส ใกล้ชิด ระหว่างตนเอง และผู้อื่น รวมไปถึงคนในครอบครัว เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด วัณโรค รวมไปถึง COVID-19 ที่กำลังระบาดในตอนนี้ด้วย
 
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคใด ๆ ก็ควรทิ้งระยะห่างทางสังคมในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ บริษัทขนาดใหญ่ งานอีเวนต์ หรือพื้นที่ใด ๆ ก็ตามที่มีผู้คนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เพราะจัดเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการระบาดของโรคติดต่อได้

lovethailand.org
 
29. รายงานสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย ประจำวัน
ตอบ


30. ข้อดีของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ตอบ 1. มลพิษในอากาศลดลงทั่วโลก
 
2. ธุรกิจออนไลน์ไทยโตพุ่ง 79%
 


31. วัคซีนต้าน โควิด-19 (COVID-19) จะพร้อมเมื่อไหร่ ?
ตอบ Sars-CoV-2 เป็นเชื้อโรคใหม่ในมนุษย์และการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันที่ทำจากสารพันธุกรรม RNA หรือ DNA ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาและได้รับอนุมัติจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาวัคซีน COVID-19 จะต้องได้รับการทดสอบเหมือนวัคซีนใหม่ แม้ว่าจะมีการผลักดันให้ทำสิ่งต่างๆ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่การพัฒนาวัคซีนในครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ไม่สามารถใช้ทางลัดได้
 
lovethailand.org
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: https://ddc.moph.go.th
โทร โทร: 1422
คำค้น คำค้น: กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 (COVID-19)โควิด 19 covid 19 โควิด โคโรน่า กฎหมายที่ใช้ควบคุมโรค โควิด-19 กรมควบคุมโรค
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

https://www.lovethailand.org/

อัลบั้มรูป(6) https://www.lovethailand.org/

สถานที่ ขอบคุณภาพสวย ๆ 6 รูป จากคุณ: กรมควบคุมโรค
● ช่างภาพ: กรมควบคุมโรค
● ลิงค์: ddc.moph.go.th
ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพ (800*500)
ดูภาพขนาดเต็มได้จากแฟนเพจของช่างภาพ

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(23)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(3)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(9)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(20)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(21)

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า(7)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)

ร้านอาหาร ร้านอาหาร

มิชลินสตาร์ มิชลินสตาร์(5)

ที่พัก ที่พัก

โรงแรม โรงแรม(3)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(5)

ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย(44)