หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.เมืองเพชรบุรี > ต.คลองกระแซง > วัดคงคารามวรวิหาร


เพชรบุรี

วัดคงคารามวรวิหาร

วัดคงคารามวรวิหาร

Rating: 3.2/5 (23 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคงคารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแซงเขต อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนบันไดอิฐ ทิศใต้จดหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนราชดำเนิน ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 118 ไร่ 25 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4760,8603,7034,2496,9834,5323,10652, 12901 และ 12841 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 9.60 เมตร ยาว 26.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.90 เมตร ยาว 26.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้
 
หอสวดมนต์ กว้าง 9.30 เมตร ยาว 13.40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 19.20 เมตร ยาว 13.10 สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้
 
นอกจากนี้มี หอพระไตรปิฎกกลางสระน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมวัดคงคารามวรวิหาร ปูชนียวัตถุ มีตู้เก็บพระไตรปิฎกโบราณใบเสมาโบราณ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์โบราณ
 
วัดคงคาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2370 เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ระหว่างปี พ.ศ.2367-2394 ตามที่จาลึกไว้หน้าหอสวดมนต์ วัดคงคาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22.70 เมตร ยาว 41.30
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าทีทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระพิศาลสมณกิจ (อยู่) พ.ศ.2385 รูปที่ 2 พระพิศาลสมณกิจ (สิน) พ.ศ.2404-2448 รูปที่ 3 พระพิศาลสมณกิจ (ริด) พ.ศ.2449-2459 รูปที่ 4 พระสุวรรณมุนีนรสีหธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ (ฉุย สุขภิกขุ)
 
พ.ศ.2460-2466 รูปที่ 5 พระครูวิสุทธิเมธาจารย์ (กรานต์ ธมฺมโชติ) พ.ศ.2468-2474 รูปที่ 6 พระครูคุณาธารธรรมประยุตต์ (จันทร์ จนฺทโชโต) พ.ศ.2575-2512 รูปที่ 7 พระครูญาณวิสุทธิ (เพ็ชร พฺรหฺมปญฺโญ) พ.ศ.2515-2527 รูปที่ 8 พระครูญาณวิสุทธิ (เสนนห์ ธมฺมํส) พ.ศ.2530-ปัจจุบัน
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2528 โรงเรียนประถมศึกษา
 
วัดคงคารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตามประกาศของทางราชการที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในประวัติพระอารามหลวงว่าได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระอารามแรกของเมืองเพชรบุรี ในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่สถิตของพระสังฆราชาเมืองเพชรบุรี เลยทำให้เข้าใจกันไปว่า
 
วัดคงคารามวรวิหาร ได้ก่อสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว วัดคงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างมาก่อนรัชกาลที่ 3 ก่อนที่จะรับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง แต่จะได้สร้างมาในยุคใด สมัยใดนั้น ยังหาข้อยุติไม่ได้ แม้ในประวัติพระอารามหลวงจะกล่าวไว้ว่าเป็นวัดโบราณ และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์แล้วสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงก็ตามที ก็ยังมีการสันนิษฐานกันไปต่าง ๆ นานา
 
บ้างว่าได้สถานะเป็นวัดวาอารามมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา บ้างก็ว่าได้สร้างในสมัยต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ สุดแต่เหตุและผลที่จะหยิบยกขึ้นมาสันนิษฐานกัน วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมี พระวิสุทธิวรกิจ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ จำนวน 7 รูป(ปี 2551)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดคงคารามวรวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)