วัดสุนันทวนาราม

วัดสุนันทวนาราม

วัดสุนันทวนาราม

ประชากร จำนวน: 1810 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุนันทวนาราม ในปี พ.ศ. 2533 นางสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเต่าดำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ป่าลึกในเขตอุทยานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระธุดงค์กรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา)
 
จึงได้ถวายที่ดิน 500 ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่อ้อยของราษฎรในเขตบ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดตั้งวัด ทั้งนี้เพื่อพระสงฆ์จะได้มีเสนาสนะวัด และชาวบ้านจะได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายวัดป่า โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อ “สำนักสงฆ์สุนันทวนาราม”
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยรักษาข้อวัตรปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่าที่หลวงพ่อชาได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ ทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น
 
สำนักสงฆ์สุนันทวนารามมีเสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติและได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ จวบจน พ.ศ. 2539 จึงได้มีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอฉัน และที่พักอุบาสก- อุบาสิกา
 
ปี พ.ศ.2539 สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติภาวนา “อานาปานสติ” ให้แก่ประชาชนทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำ
 
ปีละ 9 ครั้ง ๆ ละ 5 – 9 วัน นอกจากนี้ยังให้การอบรม และนำปฏิบัติธรรม เป็นหมู่คณะตามคำขอของสถาบันต่าง ๆ ตลอดมา
 
นอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว สำนักสงฆ์สุนันทวนารามยังมีกิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งคือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยในปี พ.ศ. 2536 สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้กับกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการการปลูกต้นไม้เบญจพรรณน้อยใหญ่จำนวนมาก
 
ปี พ.ศ. 2544 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันซื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มเติมจากเดิม 500 ไร่ จนเป็น 1,500 ไร่ พื้นที่ปลูกป่าจึงได้ขยายออกไปเป็นลำดับจนถึง 800 ไร่ ในปี พ.ศ. 2544 และในปีนั้นเอง กองทัพบกได้มอบที่ดินราชพัสดุ ที่กองทัพบกใช้ประโยชน์อยู่จำนวน 12 ไร่ ให้สำหรับตั้งวัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544
 
ปี พ.ศ. 2544 พุทธบริษัทสำนักสงฆ์สุนันทวนารามทั้งมวล มีความเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะยกสถานะสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันดำเนินการขอสถานภาพวัด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และในปีพ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ, ศาลากรรมฐาน, ศาลาอเนกประสงค์, ศูนย์เยาวชน, กุฏิพระเถระ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 กรมการศาสนาจึงได้ประกาศตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อ “วัดสุนันทวนาราม” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2545
 
ปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และแต่งตั้งพระมิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (เอกสารประกอบ 3 – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี, เอกสารประกอบ 4 – ตราตั้งเจ้าอาวาส)
 
ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2545ในการนี้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดสุนันทวนาราม และทรงปลูกต้นสาละเป็นที่ระลึก ณ สวนสาละ บริเวณทางเข้าวัด วัดสุนันทวนารามจึงได้สถาปนาเป็นวัดโดยสมบูรณ์และดำรงสถานภาพเป็นวัดสาขาลำดับที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาส นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
ปัจจุบันธรรมศาลาสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 150 คน มีกุฏิพระทั้งชั่วคราวและถาวร 35 หลัง ห้องพักปฏิบัติธรรม 74 ห้อง อาคารนอน 10 หลัง ซึ่งแบ่งเป็นที่พักสำหรับอุบาสิกา 8 หลังและ สำหรับอุบาสก 2 หลัง ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติ 
 
การเดินทาง วัดสุนันทวนาราม เลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
โทร โทร: 034546635
มือถือ มือถือ: 0870457232
แผนที่ วัดสุนันทวนาราม แผนที่วัดสุนันทวนาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสุนันทวนาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(69)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(60)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อพลอย(36)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสวัสดิ์(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าม่วง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองผาภูมิ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เลาขวัญ(61)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านมะขามเตี้ย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองปรือ(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยกระเจา(32)