วัดศรีนวรัฐ

วัดศรีนวรัฐ

วัดศรีนวรัฐ

ประชากร จำนวน: 1718 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีนวรัฐ ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งเสี้ยว เลขที่ 266 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ระหว่างกิโลเมตรที่ 29-30 มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน มีศรัทธาหมู่บ้าน ประมาณ 500 หลังคาเรือน 
 
จากคำเล่ากล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ ไม่พบหลักฐานวันเวลาในการก่อสร้างที่แน่นอน ทราบแต่เพียงว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต เดิมชื่อของวัดมิได้ชื่อ "วัดศรีนวรัฐ" แต่ต่อมาเจ้าแก้วนวรัฐ ได้ทำการบรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้เจริญรั่งเรือง ท่านจึงให้นามเสียใหม่ว่า "วัดศรีนวรัฐ" ตั้งแต่บัดนั้นมา ถ้าจะประมาณอายุของวัดแห่งนี้ก็คงประมาณ 3-4 ร้อยปี
 
วัดเดิมตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดศรีนวรัฐในปัจจุบัน จากบันทึกเก่าแก่บอกว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2145 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในพงศวดารล้านนา กล่าวว่าอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ถูกปกครองโดยมังซานรทามังคุย ระหว่าง พ.ศ. 2122-2150
 
สมบัติของวัดเดิมสมัยเวียงท่ากานยังรุ่งเรือง ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันคือ พระพุทธรูปไม้สัก "พระเจ้าอกล้ง" หน้าตัดกว้าง 32 นิ้ว สูง 56 นิ้ว ถูกทอดทิ้งอยู่บริเวณวัดเดิมตั้งแต่สมัยศึกพม่า ท่านเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายได้อาราธนาอัญเชิญจากที่เดิมมาบูรณะซ่อมแซมตกแต่งใหม่ให้งดงาม ท่านเจ้าแก้วโปรดให้ตัดถนนเข้าวัดใหม่
 
โดยตัดจากถนนใหญ่สายเชียงใหม่ฮอด ให้ตรงกับหน้าพระวิหารหลังปัจจุบัน ซึ่งตรงกับแท่นแก้ว(แท่นพระประธานเดิม) อยู่กลางถนนตัดใหม่พอดี โดยใช้ช้างรื้อออก ทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในวัดเดิม ฉะนันในปัจจับันจึงไม่มีร่องรอยของวัดเดิมอยู่เลย
 
ส่วนวิหารหลังแรกของวัดศรีนวรัฐ เข้าใจว่าสร้างขึ้นภายหลังพ.ศ.2348 หลังจากที่เจ้ากาวิละ ต้นราชวงค์เชียงใหม่ได้ยกกองทัพขึ้นไปตีแคว้นสิบสองปันนา เช่น เชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงขวาง เมืองยอง เมืองทา เมืองต่วน เมืองหาง เมืองสาด เป็นต้น ซึ่งเป็นเขตยึดครองของพม่า ได้กวาดต้อนอพยพชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน ไทยยอง มาไว้ในเขตล้านนา
 
ชาวบ้านทุ่งเสี้ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเขิน (เชียงตุง) วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) สร้างใหม่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ในสมัยเจ้ากาวิละตามหลักฐานคัมภรีธรรมโบราณ เรียกชื่อว่า "วัดหลวงทุ่งเสี้ยว" เจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์แรกครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2324 - 2358 ในปีพ.ศ. 2470 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้กำแพงด้านหลังพระวิหารทรุดพังลงพร้อมทั้งองค์พระประธาน
 
ปรากฎว่ามีของมีค่าบรรจุอยู่ในนั้นมีลานหูทองคำได้เขียนว่ามีสามเณรเป็นเจ้าศรัทธาเป็นผู้สร้างพระประธานเมื่อปี พ.ศ. 2370 (ตรงกับสมัยเจ้าหลวงพุทธวงค์ พ.ศ. 2368-2389) จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทันเห็นพระวิหารหลังแรก เล่าว่า พระวิหารหลังแรกนั้นมีขนาดสูงใหญ่ และด้านรูปแบบผิดกับพระวิหารหลังปัจจุบันนี้มาก
 
ซึ่งพระวิหารหลังแรกเป็นทรงจตุรมุขมีทางขึ้นสามทาง ทางขึ้นด้านหน้าเป็นบันไดใหญ่มีรูปพญานาคสองข้างสวยงามมาก หลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา พระวิหารหลังแรกอายุประมาณหนึ่งร้อยปีเศษ ก็ชำรุดทรุดโทรมลงมาก ในขณะนั้นท่านเจ้าอาวาสพระอธิการบุญมาและศรัทธาทั้งปวงเห็นว่าไม่สามารถจะบูรณะซ่อมแซมได้ จึงได้รื้อพระวิหารหลังเก่าลง ยังมิทันจะลงมือสร้างใหม่ พระอธิการบุญมาท่านเจ้าอาวาสท่านก็มรณะภาพลง
 
ต่อมาพระดวงติ๊บได้เป็นเจ้าอาวาสแทน ได้ดำเนินการสร้างพระวิหารหลังใหม่ แต่ศรัทธาในสมัยนั้นมีเพียง 50-60 หลังคาเรือน ไม่มีกำลังพอที่จะสร้างพระวิหารหลังใหม่ให้มีขนาดสูงใหญ่เท่าหลังเดิมได้จึงได้ลดให้มีขนาดเล็กลงตามแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสาสูงของพระวิหารหลังปัจจุบัน เป็นเพียงเสาสั้นของพระวิหารหลังเก่า
 
พระวิหารหลังใหม่ได้ก่อสร้างจนยกช่อฟ้าปันลมแล้ว ท่านเจ้าแก้วนวรัฐจึงได้เสด็จมาบ้านทุ่งเสี้ยว ตามที่คนแก่คนเฒ่าเล่าว่าท่านเจ้าแก้วนวรัฐได้ทราบจากบันทึกหลักฐานว่าต้นราชวงค์เชียงใหม่ได้สร้างวัดไว้ที่บ้านทุ่งเสี้ยว ท่านจึงได้เสด็จมาทอดพระเนตรปรากฎว่าพระวิหารหลังเก่าถูกรื้อไปแล้ว พระวิหารหลังใหม่กำลังก่อสร้าง
 
ซึ่งขนาดและรูปแบบผิดจากพระวิหารหลังเดิม ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วการมาประทับที่บ้านทุ่งเสี้ยว ครั้งแรกสร้างคุ้มชั่วคราวขึ้นที่บริเวณถังเก็บน้ำประปาประจำหมู่บ้าน ต่อมาได้สร้างคุ้มอย่างเป็นการถาวรไว้ใกล้กับวัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) ท่านครูบาเทิ้ม (ครูบาโสภา) ซึ่งมีความใกล้ชิดกับท่านเจ้าแก้วนวรัฐได้มาช่วยในการก่อสร้างและตกแต่งพระวิหารจนเสร็จงาน และได้ช่วยหล่อระฆังขนาดใหญ่ซึ่งมีเสียงไพเราะ 1 ลูก และกลองฟ้อนเล็บ หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพต่อ
 
ก่อนมีงานปอยหลวงฉลองพระวิหารใหม่ ได้โปรดให้ตัดถนนใหม่ให้ตรงกับหน้าวัดและได้อัญเชิญพระพุทธรูปไม้สัก (พระเจ้าอกล้ง) มาไว้ในพระวิหารใหม่ร่วมพิธีปอยหลวงด้วย  
 
ในงานฉลองพระวิหารหลังใหม่ ท่านเจ้าแก้วนวรัฐ พร้อมทั้งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าแม่จามรี หม่อมบัวเขียว และพระราชวงค์ ได้เสด็จมาประทับที่คุ้มหน้าวัด ส่วนขุนนางอำมาตย์ ข้าราชบริภารได้พักตามบ้านราษฎร ท่านเจ้าแก้วนวรัฐได้อาราธนาอัญเชิญพระบรมธาตุจอมทองจากวัดพระธาตุจอมทองมาพักไว้ ณ วัดต้นแหนหลวง เมื่อวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2464 ได้หนึ่งคืน
 
ปรากฎว่าพระบรมธาตุได้หายไป พระที่นำพระบรมธาตุมาจึงได้ให้อาจารย์ประจำองค์พระธาตุอาราธนานิมนต์มาใหม่ ปรากฏว่าในพระบรมธาตุปรากฎในโกศดังเดิม ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ท่านเจ้าแก้วนวรัฐได้ทรงจัดขบวนช้างศึก ไปอัญเชิญพระบรมธาตุจากวัดต้นแหนหลวงมายังพระวิหารหลังใหม่ของวัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว)
 
โดยมีเจ้าน้อยพรหม เป็นผู้จัดขบวนแห่ ช้างนำขบวนคือช้างปู่ชัยบาล เป็นช้างที่ฉลาดและเชื่องมาก มีนายสุขเป็นควานช้าง และยังมีช้างร่วมขบวนอีกสี่เชือก ประกอบด้วยทหารแต่ชุดนักรบโบราณสีแดงงดงามมาก มีประชาชนคอยต้อนรับสองฝั่งทางจนถึงวัดศรีนวรัฐ ในเวลากลางคืนจัดให้มีการละเล่นต่าง ๆ และการแสดงของช้างปู่ชัยบาล เช่น การรำเทียน 
 
ในวันรุ่งขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 อันเป็นวันเริ่มงานฉลองพระวิหารหลังใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นวันออกพรรษาของพระบรมธาตุด้วย ตามประเพณีของชาวล้านนาถือว่าพระบรมธาตุจะเข้าพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ท่านผู้สรงน้ำพระบรมธาตุองค์แรกคือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี องค์ต่อมาคือ ท่านเจ้าแก้วนวรัฐ หลังจากพิธีสรงน้ำพระธาตุเสร็จแล้ว ในวันรุ่งขึ้นก็ได้อัญเชิญพระบรมธาตุกลับสู่ยังวัดพระธาตุศรีจอมทองดังเดิม ท่านเจ้าแก้วนวรัฐได้บริจาคปัจจัยเป็นพุทธบูชาเป็นเงิน 500 รูปี โดยตกแต่งเป็นพุ่ม คล้ายพานพุ่ม
 
ในระหว่างการสมโภชน์งานฉลองพระวิหารหลังใหม่ ท่านเจ้าแก้วนวรัฐพร้อมด้วยพระราชวงค์ได้ประทับอยู่ที่คุ้มหน้าวัดศรีนวรัฐ ในบริเวณคุ้มสมัยนั้นยังมีต้นมะม่วงป่าอันเป็นต้นไม้สูงที่สุด ท่านเจ้าแก้วได้โปรดให้คนจุดตะเกียงเจ้าพายุหลายดวง นำขึ้นไปแขวนไว้บนยอดต้นมะม่วงตลอดงาน 15 คืน ส่วนสองฟากถนนทางเข้าวัด ให้จุดประทีปโคมไฟเป็นระยะสองฟากถนน มีร้านค้า ร้านขายอาหารมากมาย
 
ภายในวัดประดับไปด้วย ธงช่อน้อย ธงชัย ธงชาติ ช่อช้าง มีดนตรีสะล้อซอซึง มีกลองตึ้งโนง ตีกลองตะหลดปด ตลอดวันตลอดคืน แห่กลองมองเซิง ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนดาบ ผู้ชายฟ้อนตบมะผาบถวายเป็นพุทธบูชา ตีลูกกุย(มวย) นักมวยที่ขึ้นชก ได้รับรางวัลคนละ 15 แถบ มีการฟ้อนเล็บของชาวทุ่งเสี้ยว โดยท่านเจ้าแก้วได้โปรดให้ชาวบ้านทุ่งเสี้ยวไปฝึกหัดการฟ้อนรำ ณ คุ้มหลวงในเวียง(ในเมืองเชียงใหม่) เพื่อต้อนรับพระหัววัดต่าง ๆ ที่มาร่วมงานปอยหลวงฉลองพระวิหารหลังใหม่
 
ส่วนกลองฟ้อนเล็บท่านครูบาเทิ้มวัดแสนฝางจัดหามาให้ ปัจจุบันได้ซ่อมแซมให้ดีคงสภาพเดิม โรงฟ้อนเล็บได้ทำบังวัน(บังแดด) ขึ้นที่บริเวณวัดเดิม ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา ได้มีการสวดเบิก และธรรมเทศนาทุกวัน ได้นิมนต์พระหัววัดทั้งสามอำเภอ คือ อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอจอมทอง มาร่วมพิธีด้วย
 
เป็นงานปอยหลวงที่ยิ่งใหญ่ ตรงหน้าคุ้มมีโรงครัวทานสำหรับเลี้ยงอาหารผู้มาเที่ยวงานปอย บุคคลที่มาร่วมงานปอยครั้งนี้ มีเจ้าน้อยสมบูรณ์เป็นราชเลขา เจ้าน้อยพรหมเป็นนายกองช้าง หนานปันเป็นเสมียน ขบวนช้างที่มาร่วมงานทั้งหมดมี 11 เชือก มีช้างสำคัญสองเชือกคือ ช้างปู่ชัยเลิศ เป็นช้างทรงของท่านเจ้าแก้วนวรัฐ และช้างปู่ชัยบาลเป็นช้างแสนรู้ มีความสามารถในการแสดงหลายอย่าง
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.srinawaratt.com
โทร โทร: 053829273
แผนที่ วัดศรีนวรัฐ แผนที่วัดศรีนวรัฐ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีนวรัฐวัดทุ่งเสี้ยว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)