หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.หนองหาร > วัดทิพวนาราม


เชียงใหม่

วัดทิพวนาราม

วัดทิพวนาราม

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทิพวนาราม (หนองหาร) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างโดยเจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ในปีพ.ศ 2482 เจ้าแม่ทิพวัน ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน 12 ไร่ อยู่ติดกับถนนใหญ่สาย เชียงใหม่ – พร้าว มีจำนวนศาสนสมบัติ ดังต่อไปนี้คือ
 
กุฏิสงฆ์ รวม 4 หลัง, ศาลาการเปรียญ 1 หลัง, ศาลาหอฉัน 1 หลัง, ศาลาห้องสมุด 1 หลัง, กุฏิแม่ชี 1 หลัง, อุโบสถ 1 หลัง (กว้าง 7.5 และ ยาว 2.6 เมตร) ขณะนี้ำกำลังก่อสร้างหอพระไตรปิฏก
 
พ.ศ 2483 เจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ได้เริ่มสร้างกุฏิชั่วคราวขึ้น 5 - 6หลัง พร้อมกับมอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนและอาคารเรียนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ วัด ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองหาร (วัดทิพวันอุทิศ)
 
พ.ศ 2484 เจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ได้ไปนิมนต์พระมหา 2 รูป จากวัดเจดีย์หลวง มาทำการสอนพระปริยัติธรรม โดยเปิดสอนนักธรรมชั้น ตรี โท เอกและบาลีไวยกรณ์ มีพระ เณร จากตำบลหนองหาร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาเรียนด้วย
 
เจ้าแม่ทิพวัน ได้จัดอาหารเพลถวายพระ เณร ที่มาเรียนในขณะนั้น จำนวน 28 รูป ทุกวัน พร้อมทั้งได้จัดหาอุปกรณ์ในการศึกษา เช่นหนังสือเรียน เป็นต้น และอำนวยความสะดวกให้แก่พระ เณร ด้วย
 
ปี พ.ศ 2494 เจ้าแม่ทิพวัน ได้นิมนต์พระใบฏีกาชม จากวัดเจดีย์หลวง มาช่วยสร้างพระวิหาร เจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ทรงเป็นประธานก่อสร้าง มอบเงินถวายเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
 
และได้เงินจากคณะศรัทธา บริจาคอีกจำนวน 5,000(ห้าพันบาทถ้วน) และได้อาราธนาทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศน์ มาทรงวางศิลาฤกษ์ด้วย เมื่อสร้างเสร็จได้จัดงานฉลอง 5 วัน 5 คืน ปัจจุบันได้รื้อออก สร้างขึ้นใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเก่า มีขนาดกว้าง 7.5 ยาว 26เมตร
 
ปี 2497 ในปีนี้เจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร และได้ล้มป่วยลงด้วยโรคปัจจุบัน เนื่องจากความดันโลหิตสูง และได้ถึงแก่กรรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2497 รวมพระชนมายุได้ 71 ปี บรรดาทายาทได้นำอัฐิของเจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร มาบรรจุไว้ ณ วัดทิพวนาราม(หนองหาร) ทายาทและคณะศรัทธาก็ได้ร่วมกันบำรุง อุปถัมภวัดทิพวนารามสืบต่อมา
 
ในปี พ.ศ 2501 ทางวัดเจดีย์หลวงได้จัดส่งพระครูใบฏีกาจำปี มารักษาการเจ้าอาวาสวัด ในปี พ.ศ 2508 พระครูใบฏีกาจำปีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณภิรัติ และได้ทำการผูกพัทธสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2509 ต่อมาพระครูญาณภิรัติ ได้ย้ายไปอยู่อำเภอสันป่าตอง
 
ปี พ.ศ 2512 พระระพินทร์ได้รักษาการเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ 2515 จึงได้ย้ายไปอยู่วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2516 คณะศรัทธาได้ไปนิมนต์พระครู สมุห์ สุรพล วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง มาอยู่รักษาการเจ้าอาวาส ท่านได้ทำการบูรณะศาสนสถานจำนวนมาก ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูปฏิภาณธรรมรักษ์ ได้ลาสิกขาไปในปี พ.ศ 2531
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2533 คณะศรัทธาได้ไปนิมนต์ พระวิชิต จิรายุโก ที่จังหวัดบุรีรัมย์ มาอยู่รักษาการเจ้าอาวาสสืบต่อมา ท่านได้ปฏิสังขรณ์ ภายในวัดเป็นจำนวนมาก เช่น สร้างกุฏิพระสงฆ์ จำนวน 3 หลัง สร้างกุฏิแม่ชีจำนวน 2 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 3 ถัง ศาลาใช้สำหรับล้างบาตร 1 หลัง กำแพงวัด ถนนคอนกรีตภายในวัด ห้องสุขา 10 ห้อง อุโบสถแทนหลังเก่า มีขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 2 เมตร ได้ปฏิสังขรณ์ให้วัดมีความร่มรื่นจนถึงปัจจุบันนี้
 
วันที่ 29 เมษายน 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วันที่ 30 กันยายน 2535 ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรม ของหลวงพ่อพระธรรมดิลก วันที่ 5 ธันวาคม 2540 ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งสัญญาบัตรพัดยศ ชั้นโท ในทินนาม พระครูวิชิตวรคุณ
วันที่ 5 ธันวาคม 2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ จต. ชอ. เป็นเจ้าคณะตำบล พระครูชั้นเอก พระครูวิชิตวรคุณ

เว็ปไซต์ : www.watthipwanaram-nongharn.com

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทิพวนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)