หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.หนองบัว > วัดป่าไม้แดง


เชียงใหม่

วัดป่าไม้แดง

วัดป่าไม้แดง

Rating: 3.3/5 (8 votes)

วัดป่าไม้แดง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ เที่ยววัดในเชียงใหม่ สถานที่ตั้ง เลขที่ 119 บ้านป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) หมู่ที่  9 ถนนโชตนา  ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
 
โดยวัดป่าไม้แดงนั้นที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวาโฉนดเลขที่ 3026 อาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
- ทิศใต้ จดลำเหมืองสาธารณะ
- ทิศตะวันออก จดลำเหมืองสาธารณะ
- ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ
ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1  แปลง เนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา นส.3 เลขที่  3026
 
ประวัติและความเป็นมา
วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) นั้นตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่  9  บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งบริเวณวัดมีเนื้อที่  49  ไร่  3 งาน 40  ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ, ทิศใต้จดลำเหมืองสาธารณะ,  ทิศตะวันออกจดลำเหมืองสาธารณะ และทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ  
 
ภายในบริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร จตุรมุข, วิหารธรรมานุสติ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังประเพณีล้านนา 12 เดือน, เจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ, มีอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเวียงไชยปราการ (เมืองไชยปราการ),  
 
มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่, มีวิหารพระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการ, ศาลาบำเพ็ญบุญ,   ศาลาราย, ศาลาอเนกประสงค์, กุฎิสงฆ์,อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี และเผนกสามัญศึกษา,  มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด,  
 
กุฎิพักรับรองสำหรับอาคันตุกะ,วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) เดิมเป็นวัดร้าง ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1599 ในสมัยพระเจ้าพรหมหาราช  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ  ซึ่งได้รกร้าง
 
มีป่าไม้แดงขึ้นปกคลุมอยู่ แต่มีสภาพซากวัดเก่าปรักหักพัง  คงเหลือแต่หลักฐานบางอย่างปรากฎอยู่ เช่นซากฐานก้อนอิฐที่จมอยู่ใต้พื้นดินต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515  พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ (หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺโม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุปัฎนาราม เจ้าคณะตำบลปงตำในขณะนั้น ไดันำคณะศรัทธาสาธุชนภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง และหมู่บ้านใกล้เคียง ไปเข้าพัฒนาสถานที่วัดร้างที่ปกคลุมด้วยป่าไม้แดง  
 
ได้สร้างราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชขึ้น  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเจ้าพรหมมหาราช  วีรกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ  และได้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์โดยใช้ชื่อว่า” สำนักสงฆ์พระเจ้าพรหมมหาราช”  โดยมีท่านพระครูประดิษฐ์พรหมคุณ  เป็นเจ้าสำนักสงฆ์รูปแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2515 - 2534 ต่อมาจนกระทั้งปี พ.ศ. 2533 ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4  แห่งระเรียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ในปีพุทธศักราช  2514 ก็ได้ประกาศให้เป็นวัดมีพระสงฆ์
 
เมื่อวันที่  24 ตุลาคม  พ.ศ. 2533 โดยให้ชื่อว่า วัดป่าไม้แดง โดยมีท่านพระครูดวงคำ ฐานนิสฺสโร ในขณะนั้น หรือท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  องค์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงรูปแรก, และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2534  จนถึงปัจจุบัน
 
สิ่งก่อสร้างภายในวัด
1.  ศาลาอเนกประสงค์                      
2.  อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดป่าไม้แดง
3.  ศาลาบาตร, ศาลาบำเพ็ญบุญ      
4.  ห้องประชุม
5.  กุฎิสงฆ์, กุฎิรับรองอาคันตุกะ        
6.   กำแพงแก้ว
 
ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด 
1.  วิหารจตุรมุข                                      
2.  วิหารธรรมานุสติ
3.  เจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ    
4.  อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
5.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย                      
6.  อนุสาวรีย์หลวงพ่อบุญเย็น  ฐานธมฺโม
7.  พระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการ
 
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.  พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ ตั้งแต่  พ.ศ.  2515  -  พ.ศ. 2534
2.  พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ตั้งแต่  พ.ศ.  2534  -  ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่วัดป่าไม้แดง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)