หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านปง > โครงการหลวงห้วยผักไผ่


เชียงใหม่

โครงการหลวงห้วยผักไผ่

โครงการหลวงห้วยผักไผ่

Rating: 3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 – 18.00 น.
 
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ ณ พื้นที่ซึ่งเป็นที่ลาดภูเขา มีลำธารธรรมชาติไหลผ่าน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 540 - 600 เมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส อยู่ในเขตหมู่บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรชาวพื้นเมือง ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจนมาก อาศัยอู่ในพื้นที่เนื่องจากทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล ทำให้ผลผลิตต่ำมาก
 
ปี 2523 มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ บนพื้นที่ 81 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 1,200 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปจัดสรร เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ให้ดีขึ้น จึงมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ฮะ, หมู่ 3, หมู่ 5 และหมู่บ้านปางยาง หมู่ 6 รวมทั้งหมด 321 ครอบครัว มีประชากรประมาณ 1,766 คน
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ เมื่อตั้งขึ้นก็ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการปรับปรุงที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับผิดชอบในพื้นที่ และได้รับเงินสนับสนุนจากไต้หวัน โดยให้ความช่วยเหลือในด้านงานวิจัยการเกษตรที่สูง อีกทั้งพร้อมทั้งจัดผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ
 
พืชที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ ให้การส่งเสริมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, กระเทียม, ข้าวไร่ ขิง, ข้าวนาดำ และถั่วเหลือง
พืชผัก ได้แก่ ผักกาดขาวปลี และกะหล่ำปลี ฯลฯ
ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ และ อโวคาโด
พืชเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตสูงสุดแก่เกษตรกร ได้แก่ ประเภทพืชผัก คือ ขิง ประเภทไม้ผล คือ ลิ้นจี่
 
แต่การเพาะปลูกของเกษตรกร นั้นต้องอาศัยน้ำฝนในช่วงฤดูฝนทำการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยเนื่องจากลำธารธรรมชาติที่ไหลผ่าน 1แห่งนั้นอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทำกินของราษฎร จึงทำให้มีข้อจำกัดการเพาะปลูก ประกอบกับปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่ ได้มีการเปลี่นแปลงกรรมสิทธิ์ จึงส่งผลกระทบให้ราษฎรในพื้นที่มีที่ดินทำกินจำกัด มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้พัฒนาพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
 
ปี 2532 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้เลือกพื้นที่ส่วนหนึ่ง ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ จำนวน 27 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่เหมาะสม ดินมีการระบายน้ำดี เป็นสถานที่ดำเนินงานของ สวน กุหลาบหลวงห้วยผักไผ่
 
โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน และจังหวัดเชียงใหม่ ในการวางระบบสำหรับการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และสร้างบ่อพักน้ำขนาดเล็ก เพื่อจัดทำให้เป็นศูนย์รวบรวม และศึกษาพันธุ์กุหลาบชนิดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนด้านพันธุ์กุหลาบ ที่ตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบทั่วประเทศ
 
ซึ่งเริ่มต้นส่งเสริมให้เกษตรกร ทดลองปลูกกุหลาบในแปลงที่จัดเตรียมไว้ และปรากฎว่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน อุณหภูมิ ตลอดจนระดับความสูงของพื้นที่ ได้เอื้ออำนวยให้มีความเหมาะสม ต่อการปลูกกุหลาบได้เป็นอย่างดี
 
สวนกุหลาบหลวงห้วยผักไผ่ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- รวบรวมพันธุ์กุหลาบ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบในประเทศไทย
 
- รวบรวมพันธุ์กุหลาบ เพื่อการศึกษาวิจัยการปลูกการกำจัดโรคแมลง และการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อการเป็นไม้ตัดดอกและไม้ประดับ
 
- เป็นศูนย์ฝึกอบรมเรื่องกุหลาบ เพื่อเป็นไม้ตัดดอก และไม้ประดับแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป
เป็นสถานที่จัดจำหน่ายพันธุ์กุหลาบ
 
- เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไป
ลักษณะการดำเนินงาน
 
- การรวบรวมและศึกษาพันธุ์กุหลาบ โดยได้ทำการรวบรวมพันธุ์ และศึกษาพันธุ์กุหลาบชนิดต่าง ๆ ทั้งจากในประเทศ และสั่งจากต่างประเทศ ได้แก่ กุหลาบดอกใหญ่, กุหลาบพวงดอกใหญ่, กุหลาบพวง และกุหลาบหนู
 
การผลิตกุหลาบเพื่อจำหน่าย
- ต้นพันธุ์กุหลาบจัดจำหน่ายในรูปพันธุ์ไม้กระถางทุกประเภท
 
- ดอกกุหลาบ จัดจำหน่ายในรูปดอกเดี่ยว ดอกที่จัดเข้าช่อ
 
การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ โดยให้การฝึกอบรมวิธีการปลูกกุหลาบ แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ รวมทั้งให้การฝึกอบรมภาคสนาม แก่นิสิตภาควิชาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ โดยสามารถรวบรวมพันธุ์กุหลาบได้ไม่ต่ำว่า 209 พันธุ์ ทั้งนี้โดยเน้นในเรื่องการศึกษาวิจัย โดยการอนุรักษ์พันธุ์กุหลาบ ตลอดจนการขยายพันธุ์จำหน่าย ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความงดงามตระการตาของกุหลาบนานาพันธุ์
 
การเดินทาง
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (สวนกุหลาบหลวง) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ฮะ ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง บนเส้นทางสายสะเมิง-หางดง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 แยกเข้าไปประมาณ 300 เมตร โครงการหลวงห้วยผักไผ่สามารถเดินทางจากเชียงใหม่ได้สองทาง คือ
 
ตามทางสายเชียงใหม่แม่ริม-สะเมิง-หางดงระยะทาง32กิโลเมตร และเส้นทางสายเชียงใหม่-หางดง-สะเมิง ระยะทาง 43 กิโลเมตร งานหลักของโครงการฯ คือ การรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กุหลาบชนิดตางๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ
 
สวนกุหลาบหลวงซึ่งเป็นแปลงกุหลาบในเนื้อที่12ไร่ปลูกไล่ไปตามไหลเขา มองดูสวยงามนับเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์กุหลาบที่มากที่สุด ช่วงฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมภาพันธ์ของทุกปี

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 5 วันที่แล้ว

แผนที่โครงการหลวงห้วยผักไผ่

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)