หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เมืองแหง > วัดกำแพงใหม่


เชียงใหม่

วัดกำแพงใหม่

วัดกำแพงใหม่

Rating: 3.2/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกำเเพงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 82 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ น.ส.3 ก เลขที่่ 142 อาณาเขต ทิศเหมือประมาณ 50 วา จดบ้านเรือนราษฏร ทิศใต้ประมาณ 50 วา จดป่าช้า ทิศตะวันออกประมาณ 120 วา จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ 120 จดทางเดิน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารยังสร้างไม่เสร็จ ศาลาบาตร และกุฏิสงฆ์
 
วัดกำแพงใหม่ ทางวัดแจ้งว่า เริ่มก่อสร้างมาเมื่อประมาณ พ.ศ 2456 เดิมมีชื่อว่า วัดกำแพงงาม การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระแปง อตฺตคุตฺโต พส 2456-2477 รูปที่ 2 พระเป็ง สีลสุทฺโธ พ.ศ. 2477-2500 รูปที่ 3 พระบุญส่ง อตฺตทนฺโธ พ.ศ.  2500-2506
 
รูปที่ 4 พระอธิการปัน คมฺภีรปญฺฌโญ รูปที่ 5 พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทงฺกโร พ.ศ. 2513-2514 รูปที่ 6 พระอธิการเกษม สุเมโธ พ.ศ. 2514-2516 รูปที 7 พระใบฏีกา บุญช่วย กนฺตาจาโร พ.ศ. 2516-2521 รูปที่ 8 พระแก้ง กตปุญฺโญ พ.ศ. 2521-2522 รูปที่ 9 พระอธิการบุญทา อภิโชโต พ.ศ. 2522-2524 รูปที่ 10 พระปวน ทีปธมฺโม พ.ศ. 2524

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกำแพงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)