หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.แม่สา > วัดสว่างบรรเทิง


เชียงใหม่

วัดสว่างบรรเทิง

วัดสว่างบรรเทิง

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสว่างบรรเทิง เลขที่ 1 หมู่ 6 ท้องฝาย (วารีธรรม) ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50180 เดิมประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านแม่สาน้อย มีจำนวนน้อยและนับถือพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีวัดประจำหมู่บ้าน เมื่อถึงเทศกาลทำบุญและพิธีกรรมต่าง ๆ ก็พากันไปร่วมกับวัดอื่นที่ตนศรัทธา พอถึงช่วงฤดูฝนกลางพรรษาการเดินทางไปวัดต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก
 
ต่อมาประชาชนในหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดสร้างวัดตรงบริเวณบนเนินเล็ก ๆ มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบ และอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านให้ชื่อว่า วัดแม่สาน้อย เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ
 
ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนวัดแม่สาน้อย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2385(ทะเบียนวัด ภาค 7) จากนั้นท่านครูบาเจ้าคำปัน ปญฺญาสาโร (เจ้าคณะตำบลท่าไคร้) เป็นเจ้าอาวาสและได้รับการอุปถัมภ์จากคณะศรัทธาในหมู่บ้าน
 
นำโดยพ่อขุนบรรเทิง (กำนันตำบลท่าไคร้) ได้พัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุ กุฎิ วิหาร ศาลา เป็นต้น มีความเจริญขึ้นตามลำดับประมาณ พ.ศ. 2484 ทางรัฐบาลต้องการให้วัดและสถานที่ต่าง ๆ เปลี่ยนชื่อใหม่ตามสมัยรัฐนิยม ทางท่านพระครูอุดมวุฑฒิคุณ (เจ้าคณะอำเภอแม่ริม)
 
ได้ตั้งชื่อวัดให้ใหม่ว่า วัดสว่างบรรเทิง โดยเอาชื่อฉายาของท่านครูบาเจ้าคำปัน คือ ปญฺญาสาโร แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นสาระ ปัญญานี้ย่อมทำลายความมืดบอดของจิตใจให้เกิดความสว่างไสว (สว่าง) นำมาสมาสกับนามของกำนัน คือพ่อขุนบรรเทิง จึงได้เปลี่ยนชื่อ วัดแม่สาน้อย 
เป็น วัดสว่างบรรเทิง
 
และเปลี่ยนชื่อตำบลท่าไคร้ เป็น ตำบลแม่สา ใช้มาถึงปัจจุบันนี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในลำดับเลขที่ 19 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2493)
 
ปัจจุบันวัดสว่างบรรเทิงมีพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา (หนังสือโฉนดที่ดิน เลขที่ 28384 เล่มที่ 284 หน้า 84 ออก ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542)

โทร : 053297089

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสว่างบรรเทิง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)