หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.ช่อแล > วัดช่อแลพระงาม


เชียงใหม่

วัดช่อแลพระงาม

วัดช่อแลพระงาม

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่อแลพระงาม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2375 จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์เก็บรักษาไว้อย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อมาในปี พ.ศ.2445
 
โดยครูบามหาวรรณ เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างองค์ พระธาตุช่อแลพระงาม ขึ้นโดยช่างฝีมือชาวม่าน (พม่า) ร่วมกับคณะศรัทธาของชาวบ้านช่อแลที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างองค์พระธาตุขึ้น รูปแบบศิลปะแบบล้านนาผสมผสานแบบพม่า เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านช่อแล และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 
ภายในวัดมีสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน อาทิ  พระเจดีย์,อุโบสถ์,กลองเพลรัตน์โกสินทร์ 200 ปี, ศาลาบาตร, อาคารประทีปธรรมสิงห์ราชอนุสรณ์, หอไตร, ศาลาอเนกประสงค์ และหอฉันเฉลิมพระเกียรติ พระครูโสภิตพัฒนโชติ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสว้ดช่อแลพระงาม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดช่อแลพระงาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)