หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.เวียง > วัดกลางเวียง


เชียงใหม่

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

Rating: 3.9/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกลางเวียง ตั้งอยู่บ้านขามสุ่มเวียง ถนนเขื่อนเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 14
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น จดบ้านของราษฎร ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 18 วา 2 ศอก จดถนนทางหลวงพร้าว – เวียงป่าเป้า ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 19 วา จดถนนสาธารณะ
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารกุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และอาคารโรงเรียนปริย์ติธรรม ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ พระพุทธรูปปูนปั้น พระพุทธสิหิงค์ ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
 
วัดกลางเวียง สร้างเมื่อ พ.ศ.2414 เดิมชื่อวัดศรีบุญเรือง โดยมีพระยาเขื่อนเมือง (บุญมา) เจ้าเมืองพร้าวสมัยนั้น เป็นผู้สร้าง ในพ.ศ. 1513 ได้รับยกฐานะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ได้รับพระราชทางวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2436 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 ครูบาคำมูล คัมภีระ รูปที่ 2 พระจันทร์ดี ปุญปญฺญา รูปที่ 3 พระญาณะ มนตรี รูปที่ 4 พระอินต๊ะ นวลนาค รูปที่ 5 พระป้อ สุธมฺโม รูปที่ 6 พระปอย ตียะ รูปที่ 7 พระปวงคำ ตุ้ยเขียว
 
รูปที่ 8 พระทวีศักดิ์ อภิวณฺโณ รูปที่ 9 พระปฐม ปญฺญาธโร รูปที่ 10 เจ้าอธิการสะอาด อริญฺชโย พ.ศ. 2521-2526 รูปที่ 11 พระใบฎีกาสุเทพ เตชปุญฺโญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอด พ.ศ.2505 และแผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ.2533

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกลางเวียง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)