หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ป่าตุ้ม > วัดต้นกอก


เชียงใหม่

วัดต้นกอก

วัดต้นกอก

Rating: 2.4/5 (25 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นกอก ตั้งอยู่เลขที่ 61 บ้านต้นกอก ถนนพร้าว – เวียงป่าเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 61
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 12 วา จดทางเดิน ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 18 วา จดลำน้ำแม่สะรวม ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 2 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 15 วา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 145 อาคาร
 
เสนาสนะประกอบด้วย ศาลาบำเพ็ญกุศล กฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบาตร ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระสิงห์สามฐานเขียง พระสิงห์สามฐานดอกบัว พระพุทธรูปทองเหลืองและพระหินหน่อ
 
วัดต้นกอก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2445 โดยมีนายบุญสม สมศรี นายปัน ร่มเงิน และนายบุญทา ไชยยา ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้น เดิมชื่อวัดต้นโชค
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระคำอ้าย พ.ศ.2445 -2446 รูปที่ 2 พระธรรมธิ พ.ศ.2446-2450 รูปที่ 3 พระบุญชู พ.ศ. 2450-2451 รูปที่ 4 พระปัญญา พ.ศ. 2452 – 2472 รูปที่ 5 พระนิ้ว ญาณสาโร พ.ศ.2472-2498
 
รูปที่ 6 พระคำดี ธมฺมจิตฺโต พ.ศ. 2499 – 2504 รูปที่ 7 พระศรีทร พ.ศ.2504-2505 รูปที่ 8 พระดวงตา อริญฺชโย พ.ศ.2505-2508 รูปที่ 9 พระโอ๊ด ปุญฺญกาโม พ.ศ. 2508 – 2516 รูปที่ 10 พระจันทร์แก้ว กนฺโตภาโส พ.ศ.2516 – 2517 รูปที่ 11 พระบุญเลือน ปภสฺสโร พ.ศ.2518 – 2819 รูปที่ 12 พระดวงตา อริญฺชโย รูปที่ 13 พระอินสอน อตฺตสนฺโต เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นกอก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)