หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.เวียง > วัดปัณณาราม


เชียงใหม่

วัดปัณณาราม

วัดปัณณาราม

Rating: 3.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปัณณาราม เลขที่ 311 หมู่ 5 ต้นหนุน  เจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2498 พระครูวิสุทธิธรรมรักษ์ สุธมโม เจ้าอาวาสวัดปัณณาราม
 
วัดต้นหนุน วัดนี้เดิมชื่อว่า “วัดตาแสงน้อย” เป็นวัดโบราณ ถ้าถือตามหลักฐานที่จารึกตัวหนังสือที่ฐานพระพุทธรูปประจำวัดแล้ว วัดนี้สร้างมาแล้ว 400 ปีเศษ คือฐานพระพุทธรูปเขียนว่าสร้างเมื่อจุลศักราช 958 ปี  
 
เมื่อคิดคำนวณถึงปีในปัจจุบันก็ได้ 375 ปี ผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาคือพญาตาแสงน้อย ท่านผู้นี้อาจเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ของเจ้าผู้ครองนครไชยปราการ (เมืองฝางเก่า) ไม่เช่นนั้นคนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถที่จะสร้างวัดขึ้นได้ เพราะถาวรวัตถุโบราณในวัดเป็นของใหญ่โตเกินกว่ากำลังคนธรรมดาจะสร้างได้ เช่น พระพุทธรูปและองค์เจดีย์ เป็นต้น  
 
เมื่อเมืองไชยปราการกลายเป็นเมืองร้างไปวัดวาอารามต่าง ๆ ก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพ เมืองก็กลายเป็นป่าดง เพราะไม่มีผู้คนอยู่อาศัย ของฝางกลายเป็นเมืองร้างไปประมาณ 100 ปีเศษ ภายหลังได้มีเจ้านายฝ่ายเหนือ ซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้อพยพผู้คนให้มาตั้งเมืองใหม่ให้มาหักล้างถางพงให้เป็นบ้านเมืองขึ้น
 
วัดวาอารามต่าง ๆ ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ขึ้นใหม่และมีพระภิกษุสามเณรอยู่เป็นประจำก็คือ วัดตาแสงน้อย หลังจากนั้นได้มีราษฏรชาวแม่ริมอยู่ หมู่บ้านต้นหนุนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่รอบวัดตาแสงน้อย เพราะฉะนั้นจึงได้นามตามหมู่บ้านว่า วัดต้นหนุน มาจนถึง พ.ศ.2486
 
ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คล้อยตามรัฐนิยมของรัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดต้นหนุนว่า ปัณณาราม แต่ชาวบ้านไม่ยอมเรียกและยังคงรู้จักในชื่อเก่าคือ วัดต้นหนุน

โทร : 053452722

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปัณณาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)