หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่คะ > วัดหนองผักหนาม


เชียงใหม่

วัดหนองผักหนาม

วัดหนองผักหนาม

Rating: 3.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันติวนาราม เดิมชื่อว่า วัดหนองผักหนาม เมื่อครั้งอดีตเป็นวัดร้างไม่มีถาวรวัตถุใด ๆ ปรากฏเป็นหลักฐานและไม่มีปรากฏปีที่สร้าง ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2513 พุทธศาสนิกชนบ้านสันป่าก่อ (บ่อน้ำมันฝาง) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปรารถนาจะมีวัดไว้ประจำหมู่บ้าน เพื่อบำเพ็ญศาสนกุศล จึงได้กราบเรียนพระราชวินยาภรณ์ (จันทร์ กุสโล)
 
ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดที่พักสงฆ์ กับคณะพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการถวายที่ดินกับชาวบ้านสันป่าก่อ โดยที่พระเดชพระคุณท่านได้มอบหมายให้ พระอาจารย์ศรีกุย นาถกโร เป็นประธานสงฆ์ และเรียกนามที่พักสงฆ์ขณะนั้นว่า ที่พักสงฆ์สันติวนาราม เมื่อพุทธศักราช 2513 
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (วาสน์ วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เสด็จเยี่ยมที่พักสงฆ์แห่งนี้ พระองค์ได้ประทานนามที่พักสงฆ์แห่งนี้ว่า วัดสันติวนาราม
 
วัดสันติวนาราม ได้รับการถวายที่ดินจากชาวบ้านสันป่าก่อ ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมขยายออกไปอีก จึงมีที่ดินทั้งหมดจำนวน 47 ไร่ โดยประมาณ ปัจจุบันที่ดินมีโฉนดแล้ว โดย พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ) เจ้าคณะอำเภอฝาง – พร้าว – เชียงดาว (ธรรมยุต) ดำเนินการติดต่อประสานงานส่วนราชการ 
 
สำนักสงฆ์สันติวนาราม ได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 โดยมีชื่อตามวัดร้างเก่าว่า “วัดหนองผักหนาม” ต่อมาได้มีการขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถร)
 
เพื่อให้ตรงตามชื่อที่ประทานให้และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติที่ 386/2545 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยให้เปลี่ยนชื่อ “วัดหนองผักหนาม” เป็น “วัดสันติวนาราม” 
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม มีดังนี้ 1. พระอาจารย์ศรีกุย นาถกโร พ.ศ. 2513 – 2525 2. พระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ธมฺมรกฺขิโต พ.ศ. 2525 – 2530 3. พระอาจารย์ทองคำ เตชปญฺโญ พ.ศ. 2530 – 2531 4. พระอาจารย์นิพนธ์ ชิตํกโร พ.ศ. 2531 – 2535 5. พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ สุเมโธ) พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองผักหนาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)