หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยสะเก็ด > ต.เชิงดอย > วัดโพธิ์ทองเจริญ


เชียงใหม่

วัดโพธิ์ทองเจริญ

วัดโพธิ์ทองเจริญ

Rating: 2.8/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์ทองเจริญ ที่ตั้ง 139 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธิ์เจริญ เดิมชื่อวัดป่าตึงหลวง ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้จะมีต้นไม้ตึง (พลวง) จำนวนมาก จึงเรียกนามขานวัดว่า วัดป่าตึงหลวง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2391 โดยมีพระพรหม เป็นเจ้าอาวาสปกครอง ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
 
วัดโพธิ์ทองเจริญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เอกสารสิทธิ์ที่ดิน วัด น.ส. 3 เลขที่ 1479 มีอาณาเขต ทิศเหนือ จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะและที่นาเอกชน ทิดตะวันตก จดที่นาเอกชน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อพ.ศ. 2447 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าตึงหลวง
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2459 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถแบบล้านนา กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญบุญ หอพระไตร หอฉัน หอกลอง และศาลาพักผ่อนทรงไทย
 
ปูชนียวัตถุ มีพระเจดีย์ทรงล้านนา เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีศรัทธาประชาชนสักการะบูชาเป็นแหล่งเรียนรู้ และได้อนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ประเพณีทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อนุรักษ์ศิลปะการตีกลองปูจา ส่งเสริม เผยแพร่ให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน การบริหารปกครอง จากการสืบค้นข้อมูล มีรายชื่อเจ้าอาวาส จำพรรษา ดังนี้
 
รูปที่ 1 พระพรหมา พรหมสโร พ.ศ. 2447 - 2459 รูปที่ 2 พระอินต๊ะ สุตตสาโร พ.ศ. 2450 - 2455 รูปที่ 3 พระสุรินทร์ อนาริโย พ.ศ. 2455 - 2472 รูปที่ 4 พระเมย ถาวโร พ.ศ. 2472 - 2482 รูปที่ 5 พระอิ่นแก้ว นราสโร พ.ศ. 2482 - 2498
 
รูปที่ 6 พระสุเทพ ธมฺมาโร พ.ศ. 2598 - 2501 รูปที่ 7 พระบุญเป็ง อินทปัญโญ พ.ศ. 2501 - 2507 รูปที่ 8 พระสมัย สุชาโต พ.ศ. 2507 – 2511 รูปที่ 9 พระสุชาติ ภิตติภทฺโท พ.ศ. 2511 - 2521 รูปที่ 10 พระอธิการสมมิตร สมจิตฺโต พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
 
ปัจจุบันวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนล้านนา มีพระวิหาร พระเจดีย์ ปูชณียวัตถุ ที่สำคัญ เป็นที่กราบสักการบูชาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และทางวัด และชุมชน ประชาชน ได้ขับเคลื่อน อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ให้คงอยู่ต่อไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโพธิ์ทองเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)