หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.ข่วงเปา > วัดล้านนาญาณสังวราราม


เชียงใหม่

วัดล้านนาญาณสังวราราม

วัดล้านนาญาณสังวราราม

Rating: 2.9/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดล้านนาญาณสังวราราม เที้ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่บ้านห้วยตองสัก หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 สังกัดคณะธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่จำนวน 57 ไร่ 15 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือยาว 500 เมตร ติดต่อกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ยาว 6,000 เมตร ติดต่อกับที่ดินของชาวบ้านห้วยตองสัก ทิศตะวันออกยาว 5,000 เมตร ติดต่อกับที่ดินของญาติคุณสุจินดา กับนายตัน พรมกาวี ทิศตะวันตกยาว 900 เมตร ติดต่อกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 406
 
นายชัยยา พูนศิริวงศ์ (ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างวัดได้โดยเร็วตามกฎกระทรวงแล้ว ได้ขออนุญาตสร้างวัดไปยังกรมการศาสนา
 
และกรมการศาสนาได้พิจารณาให้ดำเนินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และได้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดได้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2531 โดยมีผู้บริจาคที่ดินคือ นายวารินทร์ ภัททิยกุล ได้ถวายที่ดิน จำนวน 57 ไร่ 15 ตารางวา
 
แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างวัด โดยมีประธานดำเนินการก่อสร้างฝ่ายบรรพชิต คือพระเทพกวี (จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ในขณะนั้น และประธานดำเนินการก่อสร้างฝ่ายคฤหัสถ์คือ ดร.อำนวย ยศสุข (ต่อมานายวัชรินทร์ นาควัชระ ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้แทน)
 
วัดล้านนาญาณสังวราราม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 โดยเหตุที่สถานที่และถาวรวัตถุแห่งนี้ สร้างขึ้นมาได้ด้วยอาศัยพระบารมีธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร และท่านเจ้าคุณพระเทพกวี ทั้งการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัด ประสงค์จะให้เป็นศิลปะแบบล้านนา
 
วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ยังไม่ได้ผูกพัทธสีมา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบแบบเนินเขาและมีสวนป่าตามธรรมชาติร่มรื่น โดยได้แบ่งเขตออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เขตพุทธาวาส ได้แก่ เจดีย์พระกริ่ง อุโบสถ ศาลา 2 หลัง วิหารพระเจ้าทันใจ 2. เขตสังฆาวาส ได้แก่ กุฏิที่พัก จำนวน 20 หลัง 3. เขตผาติกรรม ได้แก่ สวนลำไย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดล้านนาญาณสังวราราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)