หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ฟ้าฮ่าม > วัดขะจาว


เชียงใหม่

วัดขะจาว

วัดขะจาว

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขะจาว ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านขะจาว ถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด
 
มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา วัดขะจาว ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านขะจาวถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 84432 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 6 เส้น 10 วา
 
ที่สวนของเอกชนทิศใต้ ประมาณ 5 เส้น 19 วาจดที่สวนและบ้านของราษฏร ทิศตะวันออกประมาณ 19 วา 1 ศอกจดถนนสายฟ้าฮ่ามสามัคคีทิศ ตะวันตกประมาณ 1 เส้น 6 วา จรดริมน้ำปิง
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหารภายในมีจิตรกรรมพุทธประวัติศาลาเอนกประสงค์และศาลาบำเพ็ญกุศลปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปูนปั้น พระพทุธรูปเคลือบทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลือง 
 
วัดขะจาว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 โดยนาย ยศบริจาคที่ดินให้สร้างวัดได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 สิงหาคม 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระอธิการดวงดี รูปที่ 2 พระตา รูปที่ 3 พระอธิการอินพร รูปที่ 4 พระอธิการบุญทา รูปที่ 5 พระอธิการทองคำ วิสุทธสีโล รูปที่ 6 พระอธิการสนองจนทสาโร รูปที่ 7 พระพงษ์ศักดิ์ ปั๋นแก้ว รูปที่ 8 พระโสภิณ
 
รูปที่ 9 พระปฐม  พ.ศ. 2520 – 2522 รูปที่ 10 พระครู ยศ กลยาโณ พ.ศ. 2522 – 2532 รูปที่ 11 พระบุญมีสุทธจิตโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 รูปที่ 12 พระอธิการทองสุขรตนมโน รูปที่ 13 พระมหาปัญญา เตชวโร รูปที่ 14 พระอธิการเหล่ ชยวงโส รูปที่ 15 พระปลัดสุรพล  ชยธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
 
ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6 วัดขะจาวเดิมที่ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2369  ส่วนผู้สร้างไม่ปรากฏอยู่ในหลักฐาน ทราบแต่ว่าเดิมเป็นที่ดินของ นายยศบริจาคให้กับวัดขะจาวเดิมสถานที่ตั้งวัดเป็นป่า ชาวบ้านเรียกว่า ป่าขะจาวเป็นต้นไม้ยืนต้นชื่อว่าต้นขะจาว ต่อมาตั้งวัดก็เลยเรียกชื่อ วัดตามชื่อต้นไม้ ชื่อว่า วัดขะจาวมาจนกระทั้งทุกวันนี้
 
วิหารวัดขะจาวสร้างใน พ.ศ. 2369 ส่วนผู้สร้างไม่ปรากฏอยู่ในหลักฐานมีพระอธิการดวงดี ไม่ทราบฉายาวัน-เดือน-ปี เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 1  ในสมัยนั้นต่อมาในปีเดือน พ.ศ. ไม่ทราบ  ได้มีพระอธิการอินพร
 
เจ้าอาวาสรูปที่ 3 ได้บูรณะขึ้นต่อมาในปี พ.ศ. 2522 – 2532  ได้มีพระครูยศ กลายาโณ เจ้าอาวาสรูปที่ 10 ได้ เข้ามาบูรณะวิหารหลังนี้ต่อ จนถึงทุกวันนี้ เป็นศิลปะแบบไทยล้านนาภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ และได้มีการวาดภาพพุทธประวัติและมหาเวสสันดรชาดกบนฝาผนัง เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้ต่อไป
 
อุโบสถเป็นศิลปะแบบไทยล้านนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบมา รูปที่ 1 พระอธิการดวงดี ได้ก่อสร้างไว้ในสมัยนั้น ต่อมาอุโบสถได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา
 
และต่อมาได้มีเจ้าอาวาสรูปที่ 13 พระอธิการทองสุข รตมนโน ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ใน พ.ศ. 2533  และได้มาสำเร็จ เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยเจ้าอาวาสรูปที่ 14 พระอธิการเหล่ ชยวงโส ต่อมาพระปลัดสุรพล ชยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดขะจาว ได้ดูแลพระอุโบสถ พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน
 
เจดีย์ พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนามีมาแต่สมัยโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2396 พร้อมกันกับ การสร้างวัดขะจาวในสมัยนั้นและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน องค์พระเจดีย์ เพื่อให้ศรัทธาสาธุชน ได้ร่วมสักการะบูชา
 
ในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา สืบต่อไป ปัจจุบัน พระธาตุเจดีย์ของวัดขะจาว ได้ชำรุดทรุดโทรม ตามกาลเวลาและศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาวัดขะจาวได้มีโครงการ จะบูรณะ สร้างขึ้นใหม่ โดยจะแจ้งให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ให้ทราบก่อน
 
ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้มงคลอยู่กลางลานวัดขะจาวเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดของวัดขะจาวโดยใช้คน 10 คน โอบไม่ถึง เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ประจำของวัดขะจาวและคณะศรัทธาวัดขะจาวพร้อมสาธุชนทั่วไปที่นับถือ ศาสนาพุทธ และเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา อายุ ของต้นโพธิ์ คาดว่าประมาณ 150 กว่าปี  เกิดก่อน ที่นายยศ จะถวายที่ดินให้สร้างวัด ส่วนคุณประโยชน์ให้ความร่มเงา อยู่เย็นเป็นสุขของคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป

เว็ปไซต์ : www.watkajao.com

มือถือ : 0917892262

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดขะจาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)