คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(22)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองยโสธร(12)

https://www.lovethailand.org/อ.คำเขื่อนแก้ว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มหาชนะชัย(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เลิงนกทา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทยเจริญ(3)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง)

วัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง)
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดพรหมวิหาร

วัดพรหมวิหาร
(จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา)
วัดสิงห์ท่า

วัดสิงห์ท่า
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ

วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดใต้ศรีมงคล

วัดใต้ศรีมงคล
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดป่าดอนธาตุ

วัดป่าดอนธาตุ
(จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย)
วัดป่าอัมพวัน

วัดป่าอัมพวัน
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดกู่จาน

วัดกู่จาน
(จ.ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว)
วัดบ้านดอนกลาง

วัดบ้านดอนกลาง
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดพระธาตุเก่า

วัดพระธาตุเก่า
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดพระพุทธบาทยโสธร

วัดพระพุทธบาทยโสธร
(จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย)
วัดป่าหนองสิม

วัดป่าหนองสิม
(จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย)
วัดป่าหนองบัวแดง

วัดป่าหนองบัวแดง
(จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย)
วัดทุ่งสะเดา

วัดทุ่งสะเดา
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดภูสูง

วัดภูสูง
(จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา)
วัดศรีธาตุ

วัดศรีธาตุ
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดพระเจ้าใหญ่บ้านกว้าง

วัดพระเจ้าใหญ่บ้านกว้าง
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดบึงขุมเงิน

วัดบึงขุมเงิน
(จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร)
วัดเทวัญภูกอย (วัดไทยเจริญ)

วัดเทวัญภูกอย (วัดไทยเจริญ)
(จ.ยโสธร อ.ไทยเจริญ)
วัดโพธิ์ศรีส้มผ่อ

วัดโพธิ์ศรีส้มผ่อ
(จ.ยโสธร อ.ไทยเจริญ)