คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระยืน

วัดพระยืน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดมหาวัน

วัดมหาวัน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)

วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดพระคงฤาษี

วัดพระคงฤาษี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดหมูเปิ้ง

วัดหมูเปิ้ง
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดพระเจ้าตนหลวง
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
วัดบ้านปาง

วัดบ้านปาง
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)

วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดพระธาตุดอยกวางคำ

วัดพระธาตุดอยกวางคำ
(จ.ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง)
วัดป่าเหียง

วัดป่าเหียง
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดป่าซางงาม

วัดป่าซางงาม
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดสันกำแพง

วัดสันกำแพง
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดหนองเงือก

วัดหนองเงือก
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดพระธาตุดอยเวียง

วัดพระธาตุดอยเวียง
(จ.ลำพูน อ.บ้านธิ)
วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย
(จ.ลำพูน อ.บ้านธิ)