คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(828)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยภูมิ(112)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านเขว้า(37)

https://www.lovethailand.org/อ.คอนสวรรค์(40)

https://www.lovethailand.org/อ.เกษตรสมบูรณ์(65)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองบัวแดง(72)

https://www.lovethailand.org/อ.จัตุรัส(59)

https://www.lovethailand.org/อ.บำเหน็จณรงค์(43)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองบัวระเหว(37)

https://www.lovethailand.org/อ.เทพสถิต(78)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเขียว(79)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแท่น(51)

https://www.lovethailand.org/อ.แก้งคร้อ(78)

https://www.lovethailand.org/อ.คอนสาร(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ภักดีชุมพล(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินสง่า(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ซับใหญ่(16)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดป่าสุคะโต

วัดป่าสุคะโต
(จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ)
วัดพระพุทธบาทภูแฝด

วัดพระพุทธบาทภูแฝด
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดสระหงษ์

วัดสระหงษ์
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดเขาประตูชุมพล

วัดเขาประตูชุมพล
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
วัดพระธาตุบ้านเป้า

วัดพระธาตุบ้านเป้า
(จ.ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์)
วัดพระธาตุกุดจอก

วัดพระธาตุกุดจอก
(จ.ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์)
วัดพระเจ้าองค์ตื้อ

วัดพระเจ้าองค์ตื้อ
(จ.ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์)
วัดโนนธาตุงาม

วัดโนนธาตุงาม
(จ.ชัยภูมิ อ.ภูเขียว)
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
วัดศิริพงษาวาส

วัดศิริพงษาวาส
(จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส)
วัดพระธาตุแก้งกอย

วัดพระธาตุแก้งกอย
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
วัดทรงศิลา

วัดทรงศิลา
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
วัดชัยสามหมอ

วัดชัยสามหมอ
(จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ)
วัดท่ากูบ

วัดท่ากูบ
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดบ้านโป่งเกต

วัดบ้านโป่งเกต
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดบ้านวังรัง

วัดบ้านวังรัง
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดวังอุดม (ถ้ำสลักได)

วัดวังอุดม (ถ้ำสลักได)
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดซับสายออ

วัดซับสายออ
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดวังขอนสัก

วัดวังขอนสัก
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)
วัดวังกุง

วัดวังกุง
(จ.ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่)