คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครสวรรค์(9)

https://www.lovethailand.org/อ.โกรกพระ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ชุมแสง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บรรพตพิสัย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ตาคลี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะโก(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พยุหะคีรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดยาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ตากฟ้า(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดคีรีวงศ์

วัดคีรีวงศ์
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดเขาทอง

วัดเขาทอง
(จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี)
วัดถ้ำพรสวรรค์

วัดถ้ำพรสวรรค์
(จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า)
วัดช่องแค

วัดช่องแค
(จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี)
วัดจอมคีรีนาคพรต

วัดจอมคีรีนาคพรต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดบางมะฝ่อ

วัดบางมะฝ่อ
(จ.นครสวรรค์ อ.โกรกพระ)
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
(จ.นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก)
วัดพระปรางค์เหลือง

วัดพระปรางค์เหลือง
(จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี)
วัดวรนาถบรรพต

วัดวรนาถบรรพต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดเกาะหงษ์

วัดเกาะหงษ์
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดเขาคีรีนาคบรรพต

วัดเขาคีรีนาคบรรพต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดแสงสวรรค์

วัดแสงสวรรค์
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดชุมแสง

วัดชุมแสง
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดหนองกุ่ม

วัดหนองกุ่ม
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดหนองโพ

วัดหนองโพ
(จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี)
วัดแหลมยาง

วัดแหลมยาง
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดพิกุล

วัดพิกุล
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดเขาหน่อ

วัดเขาหน่อ
(จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย)
วัดศรีนิคมรัตนาราม

วัดศรีนิคมรัตนาราม
(จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย)