คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดคงคาราม

วัดคงคาราม
(จ.ราชบุรี อ.โพธาราม)
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดหนองหอย

วัดหนองหอย
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
(จ.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก)
วัดเขาวัง

วัดเขาวัง
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดเพลง

วัดเพลง
(จ.ราชบุรี อ.วัดเพลง)
หลวงพ่อแก่นจันทร์ (วัดช่องลม)

หลวงพ่อแก่นจันทร์ (วัดช่องลม)
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดใหญ่นครชุมน์

วัดใหญ่นครชุมน์
(จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)
วัดพระศรีอารย์ (โบสถ์ร้อยล้าน)

วัดพระศรีอารย์ (โบสถ์ร้อยล้าน)
(จ.ราชบุรี อ.โพธาราม)
วัดเหนือวน

วัดเหนือวน
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดบัวงาม

วัดบัวงาม
(จ.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก)
วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดศรีสุริยวงศาราม

วัดศรีสุริยวงศาราม
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดสุรชายาราม

วัดสุรชายาราม
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดลำพระ

วัดลำพระ
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดโป่งเหาะ

วัดโป่งเหาะ
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดโป่งเจ็ด

วัดโป่งเจ็ด
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดห้วยเสือ

วัดห้วยเสือ
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดบ้านเก่าต้นมะค่า

วัดบ้านเก่าต้นมะค่า
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดบ้านบึง

วัดบ้านบึง
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)