คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(54)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(11)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดขวด

วัดขวด
(จ.สงขลา อ.จะนะ)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
(จ.สงขลา อ.หาดใหญ่)
วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
มัสยิดมัสยิดนูรุลอีหม่าน

มัสยิดมัสยิดนูรุลอีหม่าน
(จ.สงขลา อ.จะนะ)
วัดถ้ำเขารูปช้าง

วัดถ้ำเขารูปช้าง
(จ.สงขลา อ.สะเดา)
เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง
(จ.สงขลา อ.สิงหนคร)
วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (วัดแหลมบ่อท่อ)

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (วัดแหลมบ่อท่อ)
(จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์)
วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ

เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
วัดเอกเชิงแส

วัดเอกเชิงแส
(จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์)
พระสามองค์

พระสามองค์
(จ.สงขลา อ.เทพา)
วัดหาดใหญ่ใน

วัดหาดใหญ่ใน
(จ.สงขลา อ.หาดใหญ่)
พระใหญ่วัดปลักคล้า

พระใหญ่วัดปลักคล้า
(จ.สงขลา อ.คลองหอยโข่ง)
วัดเกาะถ้ำ

วัดเกาะถ้ำ
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
เจดีย์ทวดช้าง

เจดีย์ทวดช้าง
(จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา)
วัดคงคาเลียบ

วัดคงคาเลียบ
(จ.สงขลา อ.บางกล่ำ)
สำนักสงฆ์นาเปล

สำนักสงฆ์นาเปล
(จ.สงขลา อ.สทิงพระ)
วัดถ้ำตลอด

วัดถ้ำตลอด
(จ.สงขลา อ.สะบ้าย้อย)