คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(19)

โบสถ์ โบสถ์(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดคำประมง

วัดคำประมง
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดคริสต์

วัดคริสต์
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)

ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดถ้ำขาม (ภูขาม)

วัดถ้ำขาม (ภูขาม)
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
ศาลเจ้าปู่ตา

ศาลเจ้าปู่ตา
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
โบสถ์เก่าท่าแร่

โบสถ์เก่าท่าแร่
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
(จ.สกลนคร อ.ส่องดาว)
ศาลเจ้าปู่ภูพาน

ศาลเจ้าปู่ภูพาน
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
กุฏิปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

กุฏิปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดใต้ต้นลาน

วัดใต้ต้นลาน
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดป่าโนนกลางภู่

วัดป่าโนนกลางภู่
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดสะพานศรี

วัดสะพานศรี
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดพระพุทธไสยาราม

วัดพระพุทธไสยาราม
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
วัดเทพวิสุทธาราม (วัดหลวงปู่เจียม)

วัดเทพวิสุทธาราม (วัดหลวงปู่เจียม)
(จ.สกลนคร อ.กุดบาก)
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)

วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
(จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม)
วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์

วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์
(จ.สกลนคร อ.วาริชภูมิ)
วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย
(จ.สกลนคร อ.คำตากล้า)
วัดศรีสมพร

วัดศรีสมพร
(จ.สกลนคร อ.อากาศอำนวย)
วัดดอนสวรรค์

วัดดอนสวรรค์
(จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส)
วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล)

วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล)
(จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส)