คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดพระยืน

วัดพระยืน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
มัสยิดอัลอันซอรี

มัสยิดอัลอันซอรี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดมหาวัน

วัดมหาวัน
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
(จ.ลำพูน อ.ป่าซาง)
วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)

วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
พระธาตุดอยห้างบาตร

พระธาตุดอยห้างบาตร
(จ.ลำพูน อ.บ้านธิ)
วัดพระคงฤาษี

วัดพระคงฤาษี
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดหมูเปิ้ง

วัดหมูเปิ้ง
(จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน)
วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดพระเจ้าตนหลวง
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
(จ.ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง)
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)

พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
วัดบ้านปาง

วัดบ้านปาง
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
ศาลเจ้าพ่อขุนตาล

ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)

วัดพระธาตุห้าดวง (เวียงเจดีย์ห้าหลัง)
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
ศาลเจ้าพ่อผาด่าน

ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
(จ.ลำพูน อ.แม่ทา)
วัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม
(จ.ลำพูน อ.ลี้)
พระธาตุดอยงุ้ม

พระธาตุดอยงุ้ม
(จ.ลำพูน อ.บ้านธิ)
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
(จ.ลำพูน อ.ลี้)