คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดคีรีวงศ์

วัดคีรีวงศ์
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ
(จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี)
วัดเขาทอง

วัดเขาทอง
(จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี)
วัดถ้ำพรสวรรค์

วัดถ้ำพรสวรรค์
(จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า)
วัดช่องแค

วัดช่องแค
(จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี)
วัดจอมคีรีนาคพรต

วัดจอมคีรีนาคพรต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดบางมะฝ่อ

วัดบางมะฝ่อ
(จ.นครสวรรค์ อ.โกรกพระ)
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
(จ.นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก)
ศาลเจ้าแม่หน้าผา

ศาลเจ้าแม่หน้าผา
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดพระปรางค์เหลือง

วัดพระปรางค์เหลือง
(จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี)
วัดวรนาถบรรพต

วัดวรนาถบรรพต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว

ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว
(จ.นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว)
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดเกาะหงษ์

วัดเกาะหงษ์
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดเขาคีรีนาคบรรพต

วัดเขาคีรีนาคบรรพต
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)

วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ)
(จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์)
วัดแสงสวรรค์

วัดแสงสวรรค์
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดชุมแสง

วัดชุมแสง
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดหนองกุ่ม

วัดหนองกุ่ม
(จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง)
วัดหนองโพ

วัดหนองโพ
(จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี)