คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
วัดคงคาราม

วัดคงคาราม
(จ.ราชบุรี อ.โพธาราม)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
(จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)
วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดหนองหอย

วัดหนองหอย
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
(จ.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก)
วัดเขาวัง

วัดเขาวัง
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดเพลง

วัดเพลง
(จ.ราชบุรี อ.วัดเพลง)
หลวงพ่อแก่นจันทร์ (วัดช่องลม)

หลวงพ่อแก่นจันทร์ (วัดช่องลม)
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
เขาน้อยเทียมจันทร์

เขาน้อยเทียมจันทร์
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดใหญ่นครชุมน์

วัดใหญ่นครชุมน์
(จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)
วัดพระศรีอารย์ (โบสถ์ร้อยล้าน)

วัดพระศรีอารย์ (โบสถ์ร้อยล้าน)
(จ.ราชบุรี อ.โพธาราม)
วัดเหนือวน

วัดเหนือวน
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดบัวงาม

วัดบัวงาม
(จ.ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก)
วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดศรีสุริยวงศาราม

วัดศรีสุริยวงศาราม
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดสุรชายาราม

วัดสุรชายาราม
(จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี)
วัดลำพระ

วัดลำพระ
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดโป่งเหาะ

วัดโป่งเหาะ
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)
วัดโป่งเจ็ด

วัดโป่งเจ็ด
(จ.ราชบุรี อ.บ้านคา)