มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชากร จำนวน: 1149 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
 
กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ: วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนตะวันออก
 
กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโยยี และสถาบันการบิน
 
กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
 
กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ: วิทยาลัยดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทัลอาร์ต
 
กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ: วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะเศรษฐศาสตร์
 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 129 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 173 หลักสูตร
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.rsu.ac.th
โทร โทร: 029972200-30
แฟกซ์ แฟกซ์: 025339470
แผนที่ มหาวิทยาลัยรังสิต แผนที่มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 เดือนที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปทุมธานี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ธัญบุรี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำลูกกา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโคก(1)