มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประชากร จำนวน: 1557 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุญาตให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
 
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะเสริมต่อระบบการศึกษา ที่คณะผู้บริหารเซนต์จอห์นรับผิดชอบอยู่ นับตั้งแต่ระดับแรกสุด
 
คือ อนุบาล ประถม มัธยม สูงขึ้นเป็นระดับ อาชีวศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของสังคมสมัยใหม่ คณะผู้บริหารจึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้น คณะแรกที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตั้งใจจะประสานต่อสายใยทางการศึกษาในกลุ่มเซนต์จอห์น ให้สมบูรณ์ในระดับอุดมศึกษาก็คือ คณะบริหารธุรกิจซึ่ง ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาภาคกลางวันเรียน 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นขอขยายการสอนเพิ่มสาขาในคณะบริหารธุรกิจอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ พร้อมกับขอเปิดคณะวิชาใหม่ คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 
ในปีการศึกษา 2535 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร บัณฑิตสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนในกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการ หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 
ในปีการศึกษา 2536 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุญาตเปิดดำเนินการหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ส่วนคณะวิชาในด้านมนุษยศาสตร์ได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น และขอเปิดดำเนินการสอน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 
ในปีการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้ขออนุญาตเปิดดำเนินการสาขาวิชาการท่องเที่ยว ใน คณะศิลปศาสตร ์และจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มอีก 1 คณะ
 
คือ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในกลุ่มการจัดการการเงิน และการธนาคาร กลุ่มการจัดการการตลาด และกลุ่มการจัดการ และในปีการศึกษา 2538 ได้ขอเปิด ดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สำหรับแผนการขยายการศึกษา หลังจากได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจาก "วิทยาลัย" เป็น "มหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม และขอเพิ่มกลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2540 และในปีการศึกษา 2541 ได้ขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นำระบบ ISO 9002 มาใช้ในสถาบันและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 พร้อมกับได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542
 
ในปีการศึกษา 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติและภาคค่ำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ
 
ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา Ph.D. (Philosophy and Religion)
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 จาก EAQA Ltd Europint 5-11 Lavington street LONDON SE1 ONZ Part of the AFAQ Group of Companies
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.stjohn.ac.th
โทร โทร: 029387058-65
แฟกซ์ แฟกซ์: 025122275
แผนที่ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น แผนที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)